Praca naukowa‎ > ‎

Udział w konferencjach

Tematy ważniejszych referatów wygłoszonych w trakcie konferencji naukowych

 

Z metodologii badań nazw terenowych, (współautorstwo, Z.Zagórski), V Ogólnopolska konferencja onomastyczna, Poznań,1988.


O nazwach terenowych Gniezna, Konferencja młodych językoznawców, Zielonka, 1991.

Nazwy terenowe w formie wyrażeń przyimkowych, Pragmalingwistyczne spotkania seminaryjne, Poznań, 1995.


O wielojęzyczności dzieci w młodszym wieku szkolnym, Ogólnopolska konferencja naukowa „Język dzieci i młodzieży, Kraków, 1997.


O nauczaniu języka ogólnopolskiego w młodszych  klasach szkoły podstawowej, Konferencja młodych językoznawców, Trzcinica, 1998.


O polskich nazwach roślin ogrodowych, XXII Konwersatorium z cyklu „Język a kultura”- Świat roślin, Karpacz, 1998.


O ironii w dyskursie politycznymMiędzynarodowa konferencja naukowa „Język w komunikacji”, Łódź, 1999.


Poczucie zagrożenia i strach w kultowych filmach przełomu wieków, XXIII Konwersatorium z cyklu „Język a kultura”- Życzliwość i agresja w języku i kulturze, Karpacz, 1999.


Patriotyzm lokalny a zasady funkcjonowania nazw własnych, XIV Słowacka konferencja onomastyczna „Vlastno meno v jazyku a spolocnosti” , Bańska Bystrzyca, 2000.


Propagowanie wiedzy w opracowaniach popularnonaukowychkonferencja naukowa „Polszczyzna po roku 1989, ze szczególnym uwzględnieniem polszczyzny popularnonaukowej”, Wrocław, 2000.


Ogród jako zjawisko ponadkulturowe, XXIV Konwersatorium z cyklu „Język a kultura”- Wielokulturowość w języku, Karpacz, 2000.


Ironia w komentarzu prasowym, Międzynarodowa konferencja naukowa „Tekst w mediach”, Łódź, 2001.


Językowe sygnały świadczące o zdolności człowieka do wiązania czasu, XXVII Konwersatorium z cyklu „Język a kultura” -Czas w języku i kulturze, Karpacz, 2001.


O sposobach kategoryzowania w językach regionalnychkonferencja ogólnopolska „Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki”, Łódź, 2001.


Toponim jako element językowego obrazu świata, sesja naukowa Dni Poznania w Lublinie, Lublin 2001.


Pojęcia uniwersalne, pośrednie i specyficzne w opisie polskiego ogrodu ozdobnego, Międzynarodowa konferencja naukowa „Leksyka w komunikacji językowej”, Gdańsk, 2001.


Relatywizm kulturowy wobec językowej kreacji świata (współautorstwo), Konferencja naukowa „Moda jako problem lingwistyczny”, Siedlce, 2001.


Kategoria przestrzeni w językowym opisie polskiego ogrodu ozdobnegoKonwersatorium „Język a kultura”- Kategoria przestrzeni, Lublin, 2001.


Świat, ojczyzna, Kościół - o sposobach kategoryzowania w prasie katolickiejMiędzynarodowa konferencja „Język religijny dawniej i dziś”, Gniezno, 2002.


Uniwersalizm pojęć opisujących polski ogród ozdobny, Międzynarodowa konferencja naukowa „Wpływ kultury Wschodu i Zachodu na kulturę europejską”, Gniezno, 2002.


Ironia jako niepożądany akt mowy, XXIX Konwersatorium „Język a kultura” -Tabu we współczesnym języku polskim, Karpacz, 2002.


Merytoryczność a populizm - dwa style prowadzenia kampanii wyborczych, XXX Konwersatorium „Język a kultura, Karpacz, 2004.


Zróżnicowanie wewnętrzne języka religijnego, Międzynarodowa konferencja  „Język religijny dawniej i dziś”, Gniezno 2004.


Lingwistyczne wykładniki teorii penetracji społecznej Irvina Altmana i Dalmosa Taylorakonferencja naukowa „Oblicza komunikacji”, Wrocław, 2005.


Wykorzystanie strategii szczerości w komunikacji Jana Pawła II z wiernymi, Międzynarodowa konferencja  „Język religijny dawniej i dziś”, Poznań, 2006.


  Kazanie jako przekaz komunikacyjny, Międzynarodowa konferencja „Język religijny dawniej i dziś”, Gniezno, 2008.

 

Ponadto kilka wystąpień na konferencjach trójstronnych organizowanych przez instytuty filologii polskiej uniwersytetów w Poznaniu, Bydgoszczy i Szczecinie, na których prezentowała referaty dotyczące aktualnie prowadzonych badań; także kilka konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych, na których zabierała tylko głos w dyskusji.