Dydaktyka‎ > ‎

Konwersatoria

Rok akademicki 2016/2017

Semestr zimowy


Kultura języka

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

I.    Informacje ogólne

1.   Nazwa modułu kształcenia Kultura języka

2.   Kod modułu kształcenia KJ

3.   Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy

4.   Kierunek studiów Projektowanie kultury

5.   Poziom studiów – I stopień

6.   Rok studiów – I rok

7.   Semestr – zimowy

8.   Rodzaje zajęć i liczba godzin – 15 godzin ćwiczeń

9.   Liczba punktów ECTS 3

10.           Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  prowadzących zajęcia - Eliza Grzelak, dr hab.  profesor UAM, kontakt@elizagrzelak.pl

11.           Język wykładowy - polski

 

II.   Informacje szczegółowe

1.   Cel (cele) modułu kształcenia

 

- podniesienie kompetencji językowej

-zgodne z wymogami komunikacyjnymi różnicowanie przekazu werbalnego

-poznanie funkcji języka i struktury aktu mowy

-poznanie normy językowej i jej kryteriów

-poprawna identyfikacja błędów językowych

 

2.   Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli obowiązują)

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa (poziom szkoły średniej)

 

3.   Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

 

Symbol

efektów

kształcenia*

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów kształcenia  dla kierunku studiów#  

KJ_01

Zna normę języka polskiego i jej kryteria, potrafi krytycznie je ocenić z perspektywy współczesnych uwarunkowań komunikacyjnych

K1_W06, K1_W10, K1_U06, K1_K07

KJ_02

Potrafi ocenić normatywność przekazu i dokonać właściwej korekty

K1_W06, K1_U2, K1_U03, K1_U06

KJ_03

Potrafi redagować teksty, uwzględniając ich funkcję

K1_W06,

K1_U02, K1_U03, K1_U06

KJ_04

Potrafi konstruować spójny przekaz intersemiotyczny

K1_U02, K1_U03, K1_U06

KSJ_05

Sprawnie wykorzystuje werbalne techniki perswazyjne

K1_W10, K1_U06

 

* kod modułu kształcenia, np. KHT_01 (KHT-kod modułu „Kataliza Heterogeniczna” w USOS)

# efekty kształcenia dla kierunku studiów (np. K_W01, K_U01, ..)

 

W – wiedza; U – umiejętności; K – kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach kierunkowych efektów kształcenia)

01, 02… – numer efektu kształcenia

 

UWAGA! Zaleca się, aby, w zależności od modułu, liczba efektów kształcenia zawierała się w przedziale: 5-10.

4.   Treści kształcenia

 

Nazwa modułu kształcenia: Kultura języka

Symbol treści kształcenia*

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia modułu#  

TK_01

Krytyczna ocena poprawności językowej wskazanych tekstów, korekta błędów językowych i kompozycyjnych

KJ_01, KJ_02

TK_02

Redakcja zróżnicowanych funkcjonalnie tekstów

KJ_01, KJ_02, KJ_03

TK_03

Analiza dominant funkcjonalnych w wybranych aktach mowy

KJ_01, KJ_03, KJ_04

TK_04

Ocena etyki wypowiedzi

KJ_05

 

* np. TK_01, TK_02, …

 

III. Informacje dodatkowe

1.   Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod oceniania

 

Nazwa modułu (przedmiotu):Kultura języka

Symbol efektu kształcenia dla modułu *

Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć#

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia&

KJ_01

TK_01, TK_02 ,TK_03,

1,2,3

F/P

KJ_02

TK_01, TK_02

1,2,3

F/P

KJ_03

TK_02, TK_03

1,2,3

F/P

KJ_04

TK_03,

1,2,3

F/P

KJ_05

TK_04

1,2,3

F/P

 

* np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3 i w pkt. II 4

# np. TK_01 – symbol treści kształcenia wg tabeli w pkt. II 4

& Proszę uwzględnić zarówno oceny formujące(F) jak i podsumowujące(P)

1-praktyczne przygotowanie prezentacji na wskazany temat

2-indywidualna analiza tekstologiczna

3-realizacja zadań w grupach

Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

KJ_01 Proszę wskazać przykłady naruszenia kryterium narodowego

KJ_02 Proszę ocenić implikacje wskazanego przekazu werbalnego

KJ_03 Proszę, redagując slogan reklamowy, wykorzystać funkcję sprawczą i magiczną języka

KJ_04 Proszę ocenić spójność semiotyczną wybranego tekstu reklamowego

KJ_05 Proszę wskazać rolę autocenzury w przekazie informacyjnym i promocyjnym

 

2.   Kryteria oceniania

 

Oceniam: aktywność w trakcie zajęć, wiedzę, obecność, umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

 

3.   Przewidywane obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)

 

 

Nazwa przedmiotu: Kultura języka

Forma studiów: stacjonarne

Forma studiów: niestacjonarne

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela:

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela:

- wykłady

 

- wykłady

 

- ćwiczenia

15

- ćwiczenia

9

- konwersatorium

 

- konwersatorium

 

- seminarium

 

- seminarium

 

- lektorat

 

- lektorat

 

- warsztaty projektowe

 

- warsztaty projektowe

 

- zajęcia terenowe

 

- zajęcia terenowe

 

Praca własna studenta:

Praca własna studenta:

-samodzielne studiowanie tematyki wykładów

 

-samodzielne studiowanie tematyki wykładów

 

- samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń

15

- samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń

20

- udział w konsultacjach

2

- udział w konsultacjach

3

czytanie wskazanej literatury

8

Czytanie wskazanej literatury

8

- przygotowanie projektu i dokumentacji

10

- przygotowanie projektu i dokumentacji

10

przygotowanie referatu w formie prezentacji

 

przygotowanie referatu w formie prezentacji

 

przygotowanie pracy pisemnej

 

Przygotowanie pracy pisemnej

 

Zbieranie materiału

 

Zbieranie materiału

 

- przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie

10

- przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie

10

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W SEMESTRZE

60

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W SEMESTRZE

60

Punkty ECTS

2

Punkty ECTS

2

 

 

 

1.   Zalecana literatura

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego pod red. K. Polańskiego, wyd. II,

       Wrocław – Warszawa   – Kraków 1999.

I. Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998.

J. Bańczerowski, J. Pogonowski, T. Zgółka, Wstęp do językoznawstwa, Poznań 1982.

A. Furdal, Językoznawstwo otwarte, Warszawa 1975.

S. Grabias, Język w zachowaniu społecznym, Lublin 2003.

R. Grzegorzykowa, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, w:   

„Język a kultura”, t. 4, pod red. J. Bartmińskiego i R. Grzegorczykowej, Wrocław 1991.

R. Kalisz, Pragmatyka językowa, Gdańsk 1993.

T. Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 1969.

E.Łuczyński, J.Maćkiewicz, Językoznawstwo ogólne- wybrane zagadnienia, Gdańsk, 1999.

M.Paveau, G.Sarfati, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, Kraków 2009.

Warianty języka, pod red. J. Bartmińskiego, J. Szadury, Lublin 2003.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego: fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2007.

Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, pod red. E. Tabakowskiej, Kraków 2001.

Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej,

      J. Szudry, Lublin 2004.

R. A. de Beaugrand, W.U. Dressler, Wstęp do lingwistyki tekstu, przeł. A. Szwedek, Warszawa 1990.

Tekstologia, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, część I i II, Lublin 2004.

 

 

 

2.   Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu

 

Zalecane treści, wykaz problemów, literatura będą publikowane na stronie prywatnej  www.elizagrzelak.pl oraz na podstronie modułu.

 

3.   Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.

 

Materiały i publikacje będą znajdowały się w bibliotece Kolegium Europejskiego UAM oraz we wskazanych wyżej przekazach elektronicznych.

 

 


Kultura języka-problematyka

 

1.         Definicja i funkcje języka

2.         Akt mowy a zdarzenie komunikacyjne

3.         Norma, uzus , błąd

4.         Kryteria poprawności, typy błędów

5.         Słownik źródło wiedzy o języku

6.         Zróżnicowanie wewnętrzne języka: stylistyczne, stylowe, środowiskowe,  funkcjonalne, geograficzne

7.         Język zwierciadłem kultury: kategoryzacja, pojęcie a leksem, profilowanie pojęć

8.         Język nośnikiem wartości

9.         Język agresji/nienawiści

10.   Determinizm technologiczny językaKomunikacja interpersonalna


OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

I.    Informacje ogólne

1.   Nazwa modułu kształcenia: Komunikacja interpersonalna

2.   Kod modułu kształcenia: KI

3.   Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy

4.   Kierunek studiów: komunikacja europejska

5.   Poziom studiów: I stopień

6.   Rok studiów: I rok

7.   Semestr: zimowy

8.   Rodzaje zajęć i liczba godzin: 15 h ćw.

9.   Liczba punktów ECTS: 1 ECTS

10.           Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  prowadzących zajęcia: Eliza Grzelak, dr hab., kontakt@elizagrzelak.pl

11.           Język wykładowy: polski

II.   Informacje szczegółowe

1.   Cel (cele) modułu kształcenia

- zapoznanie z nowymi strategiami, służącymi nawiązywaniu i budowaniu relacji

  międzyludzkich;

- nabycie umiejętności kształtowania komunikacji w ograniczonym kontekście (związki

  bliskie);

-kształtowanie umiejętności zarządzania konfliktem interpersonalnym.

2.   Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli obowiązują)

Student powinien posiadać podstawową kompetencję z zakresu komunikacji werbalnej, wstępną wiedzę na temat uwarunkowań kulturowych współczesnej komunikacji interpersonalnej. Jest to bazowa wiedza absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej.

3.   Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

Symbol

efektów

kształcenia*

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów kształcenia  dla kierunku studiów#  

KI_01

Poprawnie posługuje się terminologią z zakresu komunikacji interpersonalnej

K_W01, K_U05

KI_02

Zna najnowsze tendencje rozwojowe w zakresie komunikacji interpersonalnej i rozumie ich zakorzenienie kulturowe

K_W02, K_W05, K_W06,K_W08, K_W11, K_U06, K_U11

KI_03

Poprawnie posługuje się podstawowymi kodami komunikacyjnymi

K_W17,

KI_04

Zna granice etyczne komunikacji interpersonalnej

K_W15, K_U12, K_K09

KI_05

Poprawnie wykorzystuje strategie umożliwiające sprawną bezkonfliktową, fortunną komunikację interpersonalną

K_U09

 

* kod modułu kształcenia,

# efekty kształcenia dla kierunku studiów (np. K_W01, K_U01, ..)

 

W – wiedza; U – umiejętności; K – kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach kierunkowych efektów kształcenia)

01, 02… – numer efektu kształcenia

 

4.   Treści kształcenia

Nazwa modułu kształcenia: Komunikacja interpersonalna

Symbol treści kształcenia*

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia modułu# 

TK_01

Zaprezentowanie podstawowych metodologii oraz teorii z zakresu komunikacji interpersonalnej ( z zastosowaniem wymaganej terminologii)

KI_01, KI_04, KI_05

TK_02

Analiza wybranych poglądów etycznych , szczególnie w zakresie prawdy i fałszu

KI_04, KI_05

TK_03

Analiza wybranych strategii komunikacyjnych i ich efektywności w określonych kontekstach komunikacyjnych

KI_04, KI_02,

TK_04

Porównanie komunikacji interpersonalnej minionego wieku i współczesnej w celu wskazania kierunku jej rozwoju

KI_03

TK_05

Spójne wykorzystanie zróżnicowanych semiotycznie kodów –redakcja przekazów polisemiotycznych

KI_03, KI_04,

 

* np. TK_01, TK_02, …

# np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3

5.   Zalecana literatura

M. Davis, K. Paleg, P. Fanning, Jak usprawnić komunikatywność, Gliwice, 2007. 

M.Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańska, 2006.

B.E.Gronbeck, K.German, D.Ehninger, A.H.Monroe, Zasady komunikacji werbalnej, Poznań ,2001.

Nauka o komunikowaniu, red. B.Dobek-Ostrowska, Wrocław 2001.

Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. John Stewart, Warszawa 2000.

Em Griffin , Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.

B.Drabik, Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej, Karków, 2010.

 

6.   Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu

    nie dotyczy

7.   Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.

Materiały i publikacje będą znajdowały się w bibliotece Kolegium Europejskiego UAM oraz we wskazanych wyżej przekazach elektronicznych.

III. Informacje dodatkowe

1.   Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod oceniania

 

Nazwa modułu (przedmiotu): Komunikacja interpersonalna

Symbol efektu kształcenia dla modułu *

Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć#

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia&

KI_01

TK_01

1, 2,4

F,P

KI_02

TK_03

2, 3, 4

F,P

KI_03

TK_05, TK_04

3,4, 5

F,P

KI_04

TK_01,TK_02, TK_03, TK_05

1, 4

F,P

KI_05

TK_01, TK_02

2,3,5

F

 

 

1 - Dyskusja z moderatorem-prowadzący

2 - Dyskusja

3 - Praca w zespołach

4 - Wykonanie zaleconych zadań i ich omówienie

5 - Wykorzystanie prezentacji multimedialnej

 

Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

KI_01 Proszę zdefiniować granice między komunikacją interpersonalną, publiczną i masową.

KI_02 Proszę podać kategorie prawdy.

KI-_03 W jaki sposób teoria Taylora i Altmana opisuje proces budowania relacji interpersonalnych?

KI_04 W jaki sposób rozwój technologiczny determinuje współczesną komunikację interpersonalną?

KI_05 Proszę przedstawić zasady dobrej kłótni.

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)

Nazwa modułu (przedmiotu): Komunikacja interpersonalna

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności *

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

15

Praca własna studenta#

10 h czytanie wskazanej literatury

Praca własna studenta#

5 h realizacja wskazanych zadań

SUMA GODZIN

30

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)

1

 

 * Godziny lekcyjne, czyli 1 godz. oznacza 45 min.

# Praca własna studenta – przykładowe formy aktywności: (1) przygotowanie do zajęć, (2) opracowanie wyników, (3) czytanie wskazanej literatury, (4) napisanie raportu z zajęć, (5) przygotowanie do egzaminu,…

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe

a)     Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich - 0.5 pkt

b)     Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe

4. Kryteria oceniania

Oceny

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

KI_01

Student nie zna wymaganej terminologii z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Student zna terminologię, nie potrafi jej prawidłowo stosować.

Student zna większość wymaganej terminologii i poprawnie ją stosuje.

Student bardzo sprawnie korzysta z koniecznej terminologii

KI_02

Student nie zna tendencji rozwojowych, nie potrafi opisać dawnej i aktualnej komunikacji interpersonalnej.

Student opisuje stan aktualny komunikacji interpersonalnej, potrafi wskazać wprowadzane modyfikacje, nie wiąże rozwoju ze zmianami kulturowymi.

Student rozpoznaje tendencje rozwojowe, nie zawsze poprawnie interpretuje je w kontekście kultury.

Student rozumie relatywizm kulturowy komunikacji interpersonalnej i dostrzega jego wpływ na jej rozwój.

KI_03

Student nie zna normy językowej, nie potrafi tworzyć spójnego przekazu polisemiotycznego.

Student wykorzystuje zróżnicowane kody , nie zawsze tworzy spójny semiotycznie przekaz.

Student zna podstawowe kody komunikacyjne i wykorzystuje je w przekazach intersemiotycznych

Student sprawnie wykorzystuje zróżnicowane semiotycznie kody, tworząc przekaz intersemiotyczny zgodny z treścią i kontekstem.

KI_04

Student nie dostrzega granic etycznych komunikacji.

Student ma świadomość ograniczeń etycznych, nie potrafi ich sprawnie wyznaczać.

Student potrafi definiować granice etyczne oraz kontrolować przekaz.

Student, przywołując właściwe teorie, sprawnie ocenia aspekt etyczny wskazanych przekazów.

KI_05

Student nie rozumie pojęcia fortunna komunikacja, nie wykorzystuje rozumnej interakcji.

Student wykorzystuje przyjętą na wstępie strategię, nie modyfikuje jej w trakcie przekazu zgodnie z wymogami rozumnej interakcji.

Student opracowuje różne strategie i wybiera najkorzystniejsze, intuicyjnie modyfikuje swoje zachowania komunikacyjne.

Student bardzo sprawnie komunikuje się, wybierając i modyfikując strategie zgodnie z nakazami rozumnej interakcji.

 

 

 


Problematyka


 1. Komunikacja prywatna a komunikacja publiczna i masowa

  -czynniki determinujące wybór typu komunikowania się

  -czynniki determinujące przebieg komunikacji prywatnej

  -katalog reguł poprawiających skuteczność komunikacji prywatnej

  -fazy komunikacji prywatnej: inicjacja, pogłębienie, zerwanie

  2. Skuteczność komunikacji prywatnej

   -moc sprawcza języka i innych znaków (werbalne i niewerbalne techniki manipulacyjne i perswazyjne)

   -teoria szumów (bariery utrudniające komunikację prywatną)

   -przyczyny osłabienia relacji między uczestnikami komunikacji prywatnejlub ich zerwania

   -etyczne rozumienie pojęcia skuteczność komunikacji

  3. Relatywizacja komunikacji prywatnej

  - wybór kodu (werbalny, niewerbalny)

  - uwzględnienie odmiennych perspektyw i punktów widzenia

  - tolerancja czy akceptacja postaw i idei nadawcy, technik komunikowania się

  4. Komunikacja prywatna bezpośrednia i pośrednia

  - determinizm technologiczny i jego wpływ na relacje społecznej

  - współczesne granice intymności komunikacji prywatnej

  5. Semiotyka komunikacji prywatnej

  - znaki językowe, parajęzykowe

  - znaki niewerbalne

  - język ciała


 1. Etyka komunikacji prywatnej

  - zaufanie i fałsz w komunikacji prywatnej (szczególna rola usprawiedliwionego kłamstwa)

  - ograniczenie zakresu informacyjnego

  - otwarcie komunikacji prywatnej

 1. Teoria oceny społecznej oraz podejścia interakcyjnego

  -komunikacja prywatna jako skonwencjonalizowana gra o określonych regułach

  -postawy/strefy: akceptacja, odrzucenie, niezaangażowanie

  -czynniki modyfikujące postawyLiteratura podstawowa i uzupełniająca


M. Davis, K. Paleg, P. Fanning, Jak usprawnić komunikatywność, Gliwice, 2007.

M.Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańska, 2006.

B.E.Gronbeck, K.German, D.Ehninger, A.H.Monroe, Zasady komunikacji werbalnej, Poznań ,2001.

Nauka o komunikowaniu, red. B.Dobek-Ostrowska, Wrocław 2001.

Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. John Stewart, Warszawa 2000.

Em Griffin , Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.

R.Cialdini,Wywieranie wpływu na ludzi,Gdańsk 1999.

J.Czapliński,Wartościowanie.Efekt negatywności,Wrocław 1988.

J.Czapliński,Wartościowanie-zjawisko inklinacji pozytywnej,Wrocław 1985.

Internet-fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2000.

Językowy obraz świata, red. J.Bartmiński, Lublin, 2004.

Język a komunikacja.Język trzeciego tysiąclecia, red.G.Szpila,Kraków 2000.

Język w komunikacji, red. G.Habrajska, Łódź 2000

J.Kmita, Jak słowa łączą się ze światem, Poznań 1998.

J.Maciuszek, Negacja w języku i komunikacji. O przetwarzaniu negacji w kontekście opisu cech ludzi,

Kraków, 2006.

M.Górska-Olesińska, Słowo w sieci. Elektroniczne dyskursy, Opole, 2009.

J.Szwabe, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne, Poznań, 2008.

B.Drabik, Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej, Karków, 2010.

Umberto Eco, Pejzaż semiotyczny, Warszawa, 1972.


OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 

I.       Informacje ogólne

1.      Nazwa modułu kształcenia:  Komunikacja społeczna

2.      Kod modułu kształcenia: KS

3.      Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4.      Kierunek studiów: projektowanie kultury

5.      Poziom studiów: I stopień, stacjonarne/niestacjonarne

6.      Rok studiów: III

7.      Semestr: zimowy

8.      Rodzaje zajęć i liczba godzin: ćwiczenia 15 h

9.      Liczba punktów ECTS: 3

10.  Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy prowadzącego zajęcia: Eliza Grzelak, dr hab.  profesor UAM, kontakt@elizagrzelak.pl

11.  Język wykładowy: polski

 

II.    Informacje szczegółowe

1.      Cel (cele) modułu kształcenia

 

- sprawne opanowanie wybranych narzędzi i technik komunikacji społecznej

- różnicowanie procesów komunikacyjnych zgodne z kontekstem kulturowym zdarzenia komunikacyjnego

- wdrożenie zasad komunikacji interkulturowej

- zaprezentowanie kultury jako intersemiotycznego procesu komunikacyjnego

- sprawne wykorzystywanie poznanych narzędzi i technik komunikacji społecznej

- umiejętne funkcjonalizowanie procesów komunikacyjnych

- opracowywanie rozwiązań komunikacyjnych dla różnych przekazów i kontaktów interkulturowych

- zdobycie podstawowych kompetencji w zakresie promocji kultury

 

2.      Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli obowiązują)

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu semiotyki kultury, wstępną wiedzę na temat kontaktów interkulturowych.

 

3.      Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów 

 

Symbol 

efektów

kształcenia

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów kształcenia  dla kierunku studiów

KS_01

Omówić i wykorzystywać podstawowe metodologie i teorie z zakresu komunikacji społecznej

K1_W04; K1_W06; K1_W10;

KS_02

Przygotować przekaz promocyjny

K1_W10; K1_W14; K1_U1; K1_U06; K1_U07; K1_U08 

KS_03

Wskazać i neutralizować bariery utrudniające komunikację na granicy kultur

K1_W03, K1_W05; K1_W07; K1_U03; K_K01

KS_04

Interpretować i adekwatnie stosować znaki tworzące kod komunikacyjny

K1_W07; K1_U03

KS_05

Omówić granice etyczne i prawne komunikacji społecznej i uzasadnić potrzebę ich przestrzegania

K1_W16, K1_K06

 

 

 

 

 

4.       Treści kształcenia

Nazwa modułu kształcenia: Komunikacja społeczna

 

Symbol treści kształcenia

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia modułu

TK_01

Wykorzystanie podstawowych teorii komunikacyjnych w przekazach uwzględniających zróżnicowanie wewnętrzne komunikacji  społecznej

KS_01; KS_02; KS_03

TK_02

Wdrażanie wybranych strategii komunikacyjnych i badanie ich efektywności w określonych kontekstach kulturowych

KS_01; KS_04

TK_03

Analiza i wykorzystanie podstawowych kodów komunikacyjnych i ich determinizmu kontekstowego

KS_01; KS_03; KS_04

TK_04

Wyznaczanie granic wolności komunikacyjnej i ocena aksjologiczna przekazów społeczno-kulturowych

KS_01; KS_04; KS_05

 

5.      Zalecana literatura 

K.Arcimowicz, Obraz przemocy w mediach. Prawda. Fałsz.  Stereotyp,Gdańsk 2003.

A.Batko, Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji,Gliwice 2005.

A.Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa,Warszawa1998

Manipulacja w języku,red. P.Krzyżanowski, P.Nowak, Lublin 2004.

A.Pitrus, Znaki na sprzedaż,Warszawa 2000.

Ch.Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja,Warszawa 2002.

M.Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji,Gdańska 2006.

 

6.      Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu

Zalecane treści, wykaz problemów, literatura będą publikowane na stronie prywatnej  www.elizagrzelak.pl oraz na podstronie modułu.

 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.

Materiały i publikacje będą znajdowały się w Bibliotece Kolegium Europejskiego UAM oraz we wskazanych wyżej przekazach elektronicznych.

 

III.Informacje dodatkowe 

1.      Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania 

 

Nazwa modułu (przedmiotu): Komunikacja społeczna

Symbol efektu kształcenia dla modułu 

Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia

KS_01

TK_01, TK_02 ,TK_03, TK_04

1,2,3

F/P

KS_02

TK_01

1,2,3

F/P

KS_03

TK_01, TK_03

1,2,3

F/P

KS_04

TK_02, TK_03, TK_04

1,2,3

F/P

KS_05

TK_04

1,2,3

F/P

 

1. Przekaz w formie wykładu

2. Indywidualna analiza tekstologiczna

3. Realizacja zadań w grupach

Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

KS_01Proszę omówić techniki retoryczne wykorzystywane w autokreacji.

KS_02 Proszę omówić na wybranym przykładzie intersemiotyczność reklamy.

KS_03Proszę wskazać czynniki generujące granice interkulturowe.

KS_04 Proszę skategoryzować znaki niewerbalne.

KS_05 Proszę omówić wybraną definicję prawdy.

 

2.      Przewidywane obciążenie pracą studenta (punkty ECTS) 

 

Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna

Forma studiów: stacjonarne

Forma studiów: niestacjonarne

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela:

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela:

- wykłady

     

- wykłady

 

- ćwiczenia 

15

- ćwiczenia 

 

- konwersatorium 

 

- konwersatorium

 

- seminarium

 

- seminarium

 

- lektorat

 

- lektorat

 

- warsztaty projektowe 

 

- warsztaty projektowe

 

- zajęcia terenowe

 

- zajęcia terenowe

 

Praca własna studenta:

Praca własna studenta:

-samodzielne studiowanie tematyki wykładów 

 

-samodzielne studiowanie tematyki wykładów

 

- samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń

15

- samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń

 

- udział w konsultacjach

2

- udział w konsultacjach

 

- czytanie wskazanej literatury

 

- czytanie wskazanej literatury

 

- przygotowanie projektu i dokumentacji

6

- przygotowanie projektu i dokumentacji

 

- przygotowanie referatu w formie prezentacji

 

- przygotowanie referatu w formie prezentacji

 

- przygotowanie pracy pisemnej

 

- przygotowanie pracy pisemnej

 

- zbieranie materiału

 

- zbieranie materiału

 

- przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie

2

- przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie

 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W SEMESTRZE

40

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W SEMESTRZE

 

Punkty ECTS

2

Punkty ECTS

 

 

4.    Kryteria oceniania: 

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu