Dydaktyka‎ > ‎

Seminarium magisterskie

Tematyka

Przedmiotem rozważań i analiz będzie komunikacja społeczna w perspektywie filologicznej. 

Zakres badań:

1.Semiotyka reklamy

2.Komunikacja w organizacji

3.Komunikacja międzykulturowa

4.Determinizm technologiczny

5.Skuteczność komunikacji

6.Etyka komunikacji

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

 1. Informacje ogólne

 1. Nazwa modułu kształcenia: Seminarium magisterskie

 2. Kod modułu kształcenia: SM

 3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy

 4. Kierunek studiów: Komunikacja Europejska

 5. Poziom studiów: II stopień

 6. Rok studiów: I i II rok

 7. Semestr: zimowy i letni

 8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 4 x 30 h sem

 9. Liczba punktów ECTS: 20 ECTS (4 x 5)

 10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / prowadzących zajęcia: Eliza Grzelak, dr hab., prof.UAM, kontakt@elizagrzelak.pl

 11. Język wykładowy: polski

 1. Informacje szczegółowe

 1. Cel (cele) modułu kształcenia

- zapoznanie z warsztatem badawczym;

- poszerzenie horyzontów umysłowych;

- przygotowanie pracy magisterskiej.

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują)

Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać wiedzę z zakresu studiów I stopnia i przygotowanie metodologiczne do pisania prac naukowych.

 1. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

Symbol

efektów

kształcenia*

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów#

SM_01

Prawidłowo dobierać literaturę do wybranego tematu pracy

K_U01

SM_02

Samodzielnie przygotowywać koncepcję pracy


K_W04; K_W07; K_U05

SM_03

Pisać proste teksty naukowe, poprawne technicznie i językowo

K_W01; K_W09; K_W11; K_OW14; K_U07; K_K07

SM_04

Wykorzystywać do pracy naukowej teksty w językach obcych

K_U11

SM_05

Rozumieć zależności między różnymi zjawiskami

K_W08

SM_06

Rozumieć konieczność ustawicznego samokształcenia

K_U09; K_U10; K_K01


* kod modułu kształcenia, np. KHT_01 (KHT-kod modułu „Kataliza Heterogeniczna” w USOS)

# efekty kształcenia dla kierunku studiów (np. K_W01, K_U01, ..)


W – wiedza; U – umiejętności; K – kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach kierunkowych efektów kształcenia)

01, 02… – numer efektu kształcenia


 1. Treści kształcenia

Nazwa modułu kształcenia: Seminarium magisterskie

Symbol treści kształcenia*

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia modułu#

TK_01

Zasady pisania prac magisterskich, problemy metodologiczne

SM_01, SM_02, SM_03

TK_02

Literatura – książki, czasopisma, materiały archiwalne, Internet i inne sposoby pozyskiwania informacji; krytyka źródeł

SM_01; SM_04; SM_06

TK_03

Formułowanie hipotez badawczych

SM_02; SM_03, SM_05

TK_04

Tłumaczenie artykułów w językach obcych

SM_04

TK_05

Dyskusje nad gotowymi fragmentami prac

SM_02; SM_03; SM_04, SM_05

TK_06

Dyskusje nad przeczytanymi lekturami

SM_04; SM_05; SM_06


* np. TK_01, TK_02, …

# np.KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3

 1. Zalecana literatura:

Stróżewski, W. (1991), „Kilka uwag o prawdzie”, w: J. Goćkowski, K. Pigoń (red.), Etyka zawodowa ludzi nauki, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, 65-72.

Szaniawski, K. (1994), „Ethos prawdy” w: tenże, O nauce, rozumowaniu i wartościach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Beniger, J. (1986). The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society.

Cambridge: Harvard University Press, 493 p

Pozostała literatura w zależności od wybranych tematów prac magisterskich.

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu -

 2. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.

Z materiałami do seminarium można się zapoznać w bibliotece Kolegium Europejskiego UAM.

 1. Informacje dodatkowe

 1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania


Nazwa modułu (przedmiotu): Seminarium magisterskie

Symbol efektu kształcenia dla modułu *

Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć#

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia&

SM_01

TK_01; TK_02;

1

F P

SM_02

TK_01; TK_03; TK_05

1

F P

SM_03

TK_01, TK_03; TK_05

2

F P

SM_04

TK_04; TK_02

2

F P

SM_05

TK_03; TK_05; TK_06

2

F P

SM_06

TK_02; TK_06

2

FP


1 - Wykład zakończony dyskusją

2 - Dyskusja

Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

SM_01: Jak należy korzystać z katalogów Biblioteki Narodowej?

SM_02: Przedstaw hipotezę badawczą swojej pracy magisterskiej?

SM_03: Pytanie odnoszące się do konkretnej pracy.

SM_04: Przetłumacz fragment artykułu….

SM_05: Omów determinizm technologiczny współczesnej komunikacji naukowej?

SM_06: Wymień najważniejsze czasopisma zajmujące się kulturą europejską.

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)

Nazwa modułu (przedmiotu): Seminarium magisterskie

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności *

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

120 (4 x 30)

Praca własna studenta#

200 h -czytanie literatury

Praca własna studenta#

80 h – przygotowanie do zajęć i egzaminu końcowego

Praca własna studenta

200 h – pisanie pracy

SUMA GODZIN

600 h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)

20 (4 x 5)


* Godziny lekcyjne, czyli 1 godz. oznacza 45 min.

# Praca własna studenta – przykładowe formy aktywności: (1) przygotowanie do zajęć, (2) opracowanie wyników, (3) czytanie wskazanej literatury, (4) napisanie raportu z zajęć, (5) przygotowanie do egzaminu,…

3 Sumaryczne wskaźniki ilościowe

 1. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich – 4 semestry x 1 punkt ECTS = 4 punkty ECTS

 2. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe -

4 Kryteria oceniania

Oceniane jest przygotowanie studenta do zajęć, zrozumienie i wiedza odnosząca się do prezentowanych treści, znajomość lektur.

Oceny

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

SM_01

Student zupełnie nie radzi sobie z zadaniem zbierania literatury do pracy

Student zgromadził część literatury, potrzebne są jednak znaczące uzupełnienia

Student w miarę poprawnie przygotował bibliografię do przygotowywanej pracy

Student samodzielnie zebrał obszerną bibliografię, obejmującą wszystkie ważniejsze pozycje potrzebne do napisania pracy

SM_02

Student nie potrafi przygotować planu pracy ani hipotez

Student z trudem przygotował plan pracy

Student prawidłowo napisał plan pracy

Student napisał prawidłowo plan pracy i opracował hipotezy badawcze

SM_03

Student zupełnie nie potrafi wywiązać się z zadania napisania pracy magisterskiej

Student w miarę poprawnie napisał pracę, nie wykazał się jednak samodzielnością

Student napisał pracę poprawnie i samodzielnie.

Student samodzielnie i w sposób właściwy przygotował pracę magisterską, wykazując się przy tym umiejętnością twórczego myślenia

SM_04

Student nie potrafił przetłumaczyć nawet prostego tekstu naukowego

Student w miarę poprawnie rozumie tekst w języku obcym, ma jednak problem w jego prawidłowym sformułowaniu w języku polskim

Student rozumie tekst i potrafi go przełożyć na język polski

Student swobodnie czyta teksty w języku obcym i bez problemów, prawidłowo przekłada je na język polski

SM_05

Student zupełnie nie rozumie zależności miedzy równymi zjawiskami

Student w miarę poprawnie wyjaśnia współzależności

Student poprawnie rozumie i wyjaśnia zależności miedzy zjawiskami z różnych dziedzin

Student nie tylko rozumie współzależności, ale także potrafi z nich wyciągać wnioski, i dostrzegać rozmaite niuanse

SM_06

Student nie dostrzega potrzeby ustawicznego samokształcenia

Student w minimalnym stopniu gotów jest poszerzać wiedzę po zakończeniu studiów

Student rozumie potrzebę doskonalenia własnych kwalifikacji

Student ma wyrobione nawyki poszerzania wiedzy i doskonalenia kwalifikacji

Podpowiedź bibliograficzna

 

K.Albin,Reklama.Przekaz,odbiór,interpretacja,Warszawa2000.

K.Arcimowicz, Obraz przemocy w mediach. Prawda. Fałsz.  Stereotyp., Gdańsk 2003.

N.Arutjunowa,Tipy jazykowych znaczenij. Ocenka,sobytije,fakt. Moskwa 1988.

J.D.Apresjan, Semantyka leksykalna, Wrocław- Warszawa-Kraków 2000.

A.Batko, Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji, Gliwice 2005.

A.Benedikt,Reklama jako proces komunikacji,Wrocław 2004.

M.Bogunia-Borowska,Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej,Kraków 2004.

J.Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa-Bydgoszcz 2000.

E.A.Bruneau,Recepta na reklamę,Warszawa 1991.

W.Budzyński, Reklama-techniki współczesnej perswazji, Warszawa 1999.

Bugajski M., 1993,Językoznawstwo normatywne, Warszawa.

D.Butler, Polski Dowcip,językowy,Warszawa 2001.

J.Caples,Skuteczna reklama,Kraków 2001.

R.Cialdini,Wywieranie wpływu na ludzi,Gdańsk 1999.

J.Czapliński,Wartościowanie.Efekt negatywności,Wrocław 1988.

J.Czapliński,Wartościowanie-zjawisko inklinacji pozytywnej,Wrocław 1985.

W. Dajewski, Śladami wielkich mówców. Z teorii i praktyki wygłaszania przemówień, Kraków,1970.

Dennison Dell,Tobey Linda, Podręcznik reklamy.Jak zdobyć rozgłos nie wydając fortuny na reklamę, Lublin 1997.

B.Dobek –Ostrowska,Współczesne systemy komunikowania,Wrocław 1997.

B.Dobek-Ostrowska,J.Frass,B.Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1999.

T.Dobrzyńska, E.Janus, Tekst i zdanie.Zbiór studiów,Wrocław 1983

A.Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa,Warszawa1998

Dziennikarstwo i świat mediów, red.Z.Bauer, E.Chudziński, Kraków 2000.

Estetyka reklamy,red.M.Ostrowicki,Kraków 2002.

J.Frass,Dziennikarski warsztat językowy,Wrocław,1999.

A.Furdal, językoznawstwo otwarte, Wrocław  1990,2000.

M.Głowiński,Nowomowa po polsku,Warszawa 1991.

T.Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2001.

E.Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000.

M,Golka, Świat reklamy, Warszawa 1994.

M.Golka, Kultura w przestrzeni globalnej, Poznań 2002.

E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.

B.E.Gronbeck, K.German, D.Ehninger, A.H.Monroe, Zasady komunikacji werbalnej, Poznań ,2001.

A.Grybosiowa,Język wtopiony w rzeczywistość,Katowice 2003.

R.Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001.

Internet-fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2000.

Językowy obraz świata, red. J.Bartmiński, Lublin, 2004.

Język a komunikacja.Język trzeciego tysiąclecia, red.G.Szpila,Kraków 2000.

Język w komunikacji, red. G.Habrajska, Łódź 2000

Język w kręgu wartości,red. J.Bartmiński,Lublin 2003.

J.Kall, Reklama, Warszawa 1995.

J.Kmita, Jak słowa łączą się ze światem, Poznań 1998.

Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa,red.E.Tabakowska,Kraków 2001.

G.Kleiber,Semantyka prototypu, kategorie i znaczenia leksykalne, Kraków 2003.

Z.Kloch, Spory o język, Warszawa 1995.

M.Korolko,Sztuka retoryki.Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1998.

M.Kochan, Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2003.

I.Kurcz, Język a reprezentacja świata w umyśle, Warszawa 1987.

I. Kurcz,Psychologia języka i komunikacji,Warszawa 2000.

B.Kwarciak,Co trzeba wiedzieć o reklamie, Kraków,1999.

E.Laskowska, Typy wartości w tekstach potocznych, Bydgoszcz 1992.

Leksykon mediów,red. E.Banaszkiewicz-Zygmunt,PWN ,Warszawa

P.Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999.

Roy Lilley, Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi?, Poznań 2004.

J.Lux,A.Michalska-Kobiela,Reklama,Warszawa 2001.

T.Łysakowski,Wpływowe osoby.Gramatyka i perswazja,Warszawa 2005.

Manipulacja w języku, red.P.Krzyżanowski,P.Nowak,Lublin 2004.

W.Marciszewski, Sztuka dyskutowania, Warszawa, 1971.

Marketing wartości społecznych, red.W.Dmochowski,Poznań 2003.

Moda jako problem lingwistyczny,red.K.Wojtczuk,Siedlce 2002.

Mowa kontrolowana, szkice o języku publicznym w Polsce po  1989 roku,red.B.Bakuła ,Poznań 2003.

Mosty zamiast murów, red. J.Stewart, Warszawa 2002.

Mowa rozświetlona myślą,1999,red.J.Miodek,Wrocław.

Nauka o komunikowaniu, red. B.Dobek-Ostrowska, Wrocław 2001.

Nazwy wartości, red. J.Bartmiński, M.Mazurkiewicz-Brzozowska, Lublin 1993.

Z.Nęcki,Komunikacja międzyludzka,Kraków 2000.

O definicjach i definiowaniu,red.J.Bartmiński,R.Tokarski,Lublin 1993.

O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny,1996,red.J.Miodek,Wrocław.

W.Pisarek,Nowa retoryka dziennikarska,Kraków 2002.

A.Pitrus, Znaki na sprzedaż, Warszawa 2000.

A.Pitrus ,Zrozumieć reklamę,Kraków2001.

J.Pelc,Wstęp do semiotyki,Warszawa 1982.

Ch.Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Warszawa 2002.

Polszczyzna XX wieku.Ewolucja i perspektywy rozwoju, red.S.Dubisz,S.Gajda, Warszawa 2001.

Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, red. K.Handke, H.Dalewska–Greń, Warszawa 1994.

K.Popper, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje. Warszawa 1999.

Popularna encyklopedia mass mediów, red.J.Skrzypczak,Poznań 1999.

Profilowanie w języku i tekście, red. J.Bartmiński, R.Tokarski, Lublin 1998.

J.Puzynina,Słowo-wartość-kultura, Lublin 1997.

K.Skowronek, Reklama.Studium pragmalingwistyczne,Kraków 1994.

Skuteczność słowa w działaniach politycznych,red.E.Laskowska,Bydgoszcz 1999.

T.Smółkowa,Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej,Kraków2001.

J.Sobczak,Podstawy prawa autorskiego,Poznań 1995.

J.Stankiewicz,Komunikowanie się w organizacji,Wrocław 1998.

A.Starzec,Współczesna polszczyzna popularnonaukowa,Opole 1999.

Studia z teorii komunikowania masowego, red.B.Dobek-Ostrowska,Wrocław 1999.

E.Szczęsna ,Poetyka reklamy,Warszawa 2003.

Tekst w mediach, red. K.Michalewski, Łódź,2002

R.Tokarski,Mechanizmy perswazyjne w reklamie,Aida Media 1995,nr 10.

Wartości w języku i tekście,red.J.Puzynina,J.Bartmiński,Wrocław 1991.

U.Werner,Reklama-podstawowa wiedza o reklamie,Thaurus,2001.

R.White,Reklama, czyli co to jest i jak się ją robi, Warszawa 1993.

B.L. Whorf, Język, myśli rzeczywistość, Warszawa 1982.

U.Wieczorek, Wartościowanie, perswazja, język, Kraków 1999.

A.Wierzbicka, Język-Umysł-Kultura, Warszawa 1999.

A.Wiszniewski, Jak przekonujaco mówić i przemawiać, Warszawa, 1994.

L.Wojtasik, Propaganda wizualna,Warszawa 1987.

Współczesne systemy komunikowania, red. B.Dobek- Ostrowska, Wrocław1998.

Współczesny język polski, red.J.Bartmiński,Lublin 2001.

W  zwierciadle języka i kultury, red. J.Adamowski, St.Niebrzegowska, Lublin 1999.

Halina iTadeusz Zgółkowie, Językowy savoir-vivre, Poznań1992.

J.Ziomek, Retoryka opisowa,Wrocław,1990.


Uzupełnienie

Językoznawstwo kognitywne III. Kognitywizm w świetle innych teorii, red.Olga Sokołowska, Danuta Stanulewicz, Gdańsk, 2006.

Grzeczność na krańcach świata, red. Małgorzata Marcjanik, Warszawa, 2007.

Małgorzata Kita, Aldona Skudrzykowa, Człowiek i jego świat w słowach i tekstach, Katowice 2002.

Język zwierciadłem kultury czyli nasza codzienna polszczyzna, red. Halina Zgółkowa, Poznań, 1988.

Język a tożsamość narodowa, red. Maria Bobrownicka, Kraków,2000.

Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, red.Jan Mazur, Magdalena Rumińska,Lublin, 2007.

Język i społeczeństwo, red. Michał Głowiński, Warszawa, 1980.

M.Krąpiec, Język i świat realny,Lublin, 1985.

Ironia, red. M.Głowinski, Gsańsk,2002.

S.Kripke, Nazywanie a konieczność,Warszawa,1988.

M.Maciejewski, Gatunki hipertekstu w perspektywie tekstologicznej, Analiza na przykładzie internetowych prezentacji przedsiębiorstw, Poznań, 2009.

J.Maciuszek, Negacja w języku i komunikacji.O przetwarzaniu negacji w kontekście opisu cech ludzi, Kraków, 2006.

M.Górska-Olesińska, Słowo w sieci. Elektroniczne dyskursy, Opole, 2009.

J.Szwabe, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne, Poznań, 2008.

B.Drabik, Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej, Karków, 2010.

O.Przybyła, Akty mowy w języku nauczycieli, Katowice 2004.

P.Żmigrodzki, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2005.

Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, red. Kazimierz Ożóg, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów 2006.

R.Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin, 2004.

Umberto Eco, Pejzaż semiotyczny, Warszawa, 1972.