Dydaktyka‎ > ‎

WykładyWykład monograficzny


Zagadnienia

1.        

 

2.     Podstawowe terminy i teorie etyczne

a.            manipulacja

b.           perswazja

c.            intencja

d.           fortunność komunikacji

e.           efektywność komunikacji

3.  Autoprezentacja

a.           strategia szczerości

b.           komunikacja niewerbalna

c.             teoria Altmana i Taylora

d.            wystarczający zakres treści

e.            dane na portalach społecznościowych

4.  Zarządzanie konfliktem

a.            dyskusja: cel, argumentacja, techniki oddziaływania;

b.            negocjacje: cel, etapy, typy;

c.             spór: cel, zasady dobrej kłótni.

5.  Nazwy  wartości jako narzędzia oddziaływania społecznego

a.           modyfikacje semantyczne

b.           modyfikacje aksjologiczne

c.            emocjonalność a racjonalność

d.           teoria rozumnej interakcji

6.  Język agresji 

a.           polityczność wypowiedzi

b.           granice wolności słowa

c.            wulgaryzacja debaty

7.  Manipulacja i perswazja w dyskursie wirtualnym

a.            hejt

b.            trolling

c.             fake news

d.            banowanie

8.  Populizm współczesnej debaty publicznej

 Semestr zimowy


  Metodologia komunikacji


  OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

  I.    Informacje ogólne

  1.   Nazwa modułu kształcenia: Metodologia komunikacji

  2.   Kod modułu kształcenia: MK

  3.   Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy

  4.   Kierunek studiów: komunikacja europejska

  5.   Poziom studiów: II stopień

  6.   Rok studiów: I rok

  7.   Semestr: zimowy

  8.   Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 h W

  9.   Liczba punktów ECTS: 4 ECTS

  10.           Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  prowadzących zajęcia: Eliza Grzelak, dr hab., kontakt@elizagrzelak.pl

  11.           Język wykładowy: polski

  II.   Informacje szczegółowe

  1.   Cel (cele) modułu kształcenia

  - zapoznanie z metodami zbierania i opisu materiału;

  - przedstawienie najnowszych propozycji metodologicznych w zakresie badań nad

    komunikacją międzyludzką;

  - podkreślenie wpływu tradycji badawczej na współczesny opis zjawisk

    komunikacyjnych;

  - podkreślenie interdyscyplinarności badań komunikologii.

  2.   Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli obowiązują)

  Student powinien posiadać podstawową kompetencję z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wstępną wiedzę na temat uwarunkowań kulturowych współczesnej komunikacji międzyludzkiej, ponadto powinien znać podstawową terminologię, najczęściej stosowane strategie komunikacyjne i metody ich opisu. Student ponadto powinien posiadać wiedzę na temat różnych teorii komunikacji. Wymaganą wiedzę i wskazane umiejętności powinien posiąść w trakcie studiów I stopnia (zgodnie z wymogami efektów kształcenia).

  3.   Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

  Symbol

  efektów

  kształcenia*

  Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

  Odniesienie do efektów kształcenia  dla kierunku studiów#  

  MK_01

  Poprawnie posługuje się terminologią z zakresu komunikacji  oraz dziedzin pokrewnych

  K_W04,K_W07, K_U05

  MK_02

  Rozumie zależności między głównymi dziedzinami wiedzy, do których sięga komunikologia

  K_W02, K_W08, K_U02, K_U05

  MK_03

  Zna i rozumie zróżnicowany teoretycznie opis komunikacji międzyludzkiej

  K_W10, K_U05,

  MK_04

  Rozumie uwarunkowania kulturowe współczesnej komunikacji

  K_W01, K_W11,K_W13, K_U01, K_U07

  MK_05

  Potrafi w kontekście tradycji badań wskazać współczesne rozwiązania metodologiczne, rozumie konieczność stałego aktualizowania swojej wiedzy na ten temat 

  K_U01, K_U02, K_U05, K_U10

   

  * kod modułu kształcenia, np. KHT_01 (KHT-kod modułu „Kataliza Heterogeniczna” w USOS)

  # efekty kształcenia dla kierunku studiów (np. K_W01, K_U01, ..)

   

  W – wiedza; U – umiejętności; K – kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach kierunkowych efektów kształcenia)

  01, 02… – numer efektu kształcenia

   

  4.   Treści kształcenia

  Nazwa modułu kształcenia: Metodologia komunikacji

  Symbol treści kształcenia*

  Opis treści kształcenia

  Odniesienie do efektów kształcenia modułu# 

  TK_01

  Prezentacja podstawowych metodologii oraz teorii z zakresu komunikacji międzyludzkiej ( z zastosowaniem wymaganej terminologii)

  MK_01, MK_02,MK_03

  TK_02

  Omówienie współczesnej metodologii komunikacji w kontekście tradycji interdyscyplinarnej (np. retorycznej, etnolingwistycznej,itp.)

  MK_01, MK_02,MK_03,

  TK_03

  Zaprezentowanie metodologii komunikacji interkulturowej

  MK_02. MK_03, MK_04

  TK_04

  Pokazanie w jaki sposób badania nad komunikacją odzwierciedlają jej kulturowe uwarunkowania

  MK_02, MK_03,MK_04

  TK_05

  Podkreślenie konieczności stałej aktualizacji wiedzy na temat procesów komunikacyjnych oraz metod ich opisu

  MK_05

   

  * np. TK_01, TK_02, …

  # np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3

  5.   Zalecana literatura

  M.Golka, Kultura w przestrzeni globalnej, Poznań 2002.

  Ch.Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Warszawa 2002.

  A.Awdiejew, Gramatyka interakcji werbalnej, Kraków 2004.

  Y.Winkin, Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych, Warszawa 2007.

  B.Olivier, Nauki o komunikacji, Warszawa 2010.

  K.Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji, Wrocław 2003.

  W.J. Ong, Osoba – świadomość – komunikacja, Warszawa 2009.

  W.Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.

  M.Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańska 2006.

  Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, red. B.Dobek-Ostrowska, Wrocław 2001.

  Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. John Stewart, Warszawa 2000.

  Em Griffin , Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.

       M.Golka , Imiona wielokulturowości, Warszawa 2010.

       W.Maalouf, Zabójcze tożsamości, Warszawa 2002.

   

  6.   Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu

  ---

  7.   Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.

  Materiały i publikacje będą znajdowały się w bibliotece Kolegium Europejskiego UAM oraz we wskazanych wyżej przekazach elektronicznych.

  III. Informacje dodatkowe

  1.   Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod oceniania

   

  Nazwa modułu (przedmiotu): Metodologia komunikacji

  Symbol efektu kształcenia dla modułu *

  Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć#

  Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

  Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia&

  MK_01

  TK_01, TK_02

  1

  F,P

  MK_02

  TK_01, TK_02, TK_03, TK_04

  2

  P

  MK_03

  TK_01, TK_02, TK_03, TK_04

  1,2

  F,P

  MK_04

  TK_03, TK_04

  1, 2

  F,P

  MK_05

  TK_05

  1

  F

   

  * np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3 i w pkt. II 4

  # np. TK_01 – symbol treści kształcenia wg tabeli w pkt. II 4

  & Proszę uwzględnić zarówno oceny formujące(F) jak i podsumowujące(P)     

  1 - Wykład interaktywny

  2 - Wykład ilustrowany przekazem multimedialnym

  Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

  MK_01  Proszę wskazać różnice między perswazją, manipulacją a intencją, odwołując się do znanych Pani/Panu postaw teoretycznych.

  MK_02  Proszę opisać kontekst interdyscyplinarny współczesnej komunikacji międzyludzkiej.

  MK-_03 Proszę wybrać jeden z trzech opisów zdarzenia komunikacyjnego i wskazać, do jakiej metodologii badań odwołał się autor wybranego tekstu.

  MK_04   Proszę omówić teorię relatywizmu kulturowego i jej współczesny kontekst społeczny

  MK_05 Proszę wskazać, z jakich tradycji naukowych korzysta współczesna komunikacja międzyludzka.

  2.     Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)

  Nazwa modułu (przedmiotu): Metodologia komunikacji

  Forma aktywności

  Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności *

  Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

  30

  Praca własna studenta#

  30 h czytanie wskazanej literatury

  Praca własna studenta#

  20 h realizacja wskazanych zadań

  25 przygotowanie do egzaminu

  SUMA GODZIN

  105

  SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)

  4

   

   * Godziny lekcyjne, czyli 1 godz. oznacza 45 min.

  # Praca własna studenta – przykładowe formy aktywności: (1) przygotowanie do zajęć, (2) opracowanie wyników, (3) czytanie wskazanej literatury, (4) napisanie raportu z zajęć, (5) przygotowanie do egzaminu,…

  3.   Sumaryczne wskaźniki ilościowe

  a)     Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich - 1 ECTS

  b)     Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe

  4.   Kryteria oceniania

  Oceniam: przygotowanie do zajęć, aktywność w trakcie zajęć, wiedza.

  Oceny

  Na ocenę 2

  Na ocenę 3

  Na ocenę 4

  Na ocenę 5

  MK_01

  Student nie zna wymaganej terminologii z zakresu komunikacji oraz dziedzin pokrewnych.

  Student zna podstawową terminologię, nie stosuje jej.

  Student zna większość wymaganej terminologii i poprawnie ją stosuje.

  Student bardzo sprawnie uruchamia terminologię z zakresu komunikacji i dziedzin pokrewnych.

  MK_02

  Student nie zna powiązań interdyscyplinarnych komunikacji.

  Student zna kontekst interdyscyplinarny komunikacji, nie potrafi jednak wykorzystywać tej wiedzy w opisie metodologicznym.

  Student zna kontekst interdyscyplinarny komunikacji, wykorzystuje tę wiedzę w opisie metodologicznym, jednak łączy metodologie bezrefleksyjnie, stosuje równolegle zróżnicowany opis, nie potrafi wybrać właściwej metody opisu.

  Student zna kontekst interdyscyplinarny komunikacji, wykorzystuje tę wiedzę w opisie metodologicznym, wybiera adekwatne metody opisu.

  MK_03

  Student nie zna metodologii badań nad komunikacją.

  Student potrafi omówić poszczególne metodologie, nie dostrzega ich obecności we wskazanych opisach.

  Student potrafi omówić poszczególne metodologie, identyfikuje je we wskazanych opisach.

  Student potrafi omówić poszczególne metodologie, identyfikuje je we wskazanych opisach; sprawnie uruchamia  w trakcie badań.

  MK_04

  Student nie zna teorii relatywizmu kulturowego komunikacji.

  Student zna teorię relatywizmu kulturowego, nie odwołuje się do niej w opisie badań.

  Student zna teorię relatywizmu kulturowego, odwołuje się do niej, opisując badane procesy komunikacyjne.

  Student w trakcie badań i opisu zjawisk komunikacyjnych wykorzystuje w pełni swoją wiedzę na temat uwarunkowania kulturowego danego zdarzenia.

  KI_05

  Student nie dostrzega potrzeby stałego aktualizowania wiedzy na temat metodologii badań

  Student ma świadomość, że konieczne jest aktualizowanie wiedzy na temat metodologii badań, jednak nie posiada wystarczających kompetencji, by móc to założenie realizować.

  Student ma świadomość, że konieczne jest aktualizowanie wiedzy na temat metodologii badań; posiada wystarczające kompetencje, by samodzielnie aktualizować ten zakres wiedzy.

  Student ma świadomość, że konieczne jest aktualizowanie wiedzy na temat metodologii badań; posiada wystarczające kompetencje, by samodzielnie aktualizować ten zakres wiedzy; potrafi krytycznie ocenić znane mu  metodologie

   
Problematyka


1.Teoria, metoda badań i opisu, metodologia badań – próba wyjaśnienia pojęć

 • źródła prawdy naukowej

 • dochodzenie do teorii

 • czynniki determinujące wybór metody badań i opisu

 • metody badawcze: ilościowe, jakościowe; eksperyment, ankieta//wywiad//kwestionariusz, analiza tekstu, etnografia//obserwacja uczestnicząca

 • obiektywizm i subiektywizm w nauce

 • metodologia jako fundament prawdy w nauce


2.Tradycje metodologiczne w dziedzinie teorii komunikacji

 • retoryczna

 • socjopsychologiczna

 • socjokulturowa

 • semiotyczna

 • krytyczna

 • fenomenologiczna

 • granice teorii komunikacyjnych


3.Interdyscyplinarność współczesnych badań w zakresie komunikacji interpersonalnej i jej konsekwencje metodologiczne

 • perspektywa socjologiczna

 • perspektywa psychologiczna

 • perspektywa filologiczna

 • perspektywa antropologiczna

 • perspektywa semiotyczna

 • zdeterminowana perspektywa interdyscyplinarna


4.Przedmiot badań komunikologicznych a wybór metodologii

 • wybrane zagadnienia aksjologiczne i etyczne

 • wybrane zagadnienia prawne

 • wybrane zagadnienia filologiczne

 • wybrane teksty kultury i popkultury jako narzędzia komunikacji


5.Struktura prezentacji naukowej

 • wybór stylu wypowiedzi; konsekwencje tego wyboru

 • wybór gatunku, formy; czynniki determinujące ten wybór

 • struktura//kompozycja werbalnego przekazu naukowego

 • spójność intersemiotycznego przekazu naukowegoSemiotyka komunikacji

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

I.    Informacje ogólne

1.   Nazwa modułu kształcenia: Semiotyka komunikacji

2.  Kod modułu kształcenia:  SKW

3.   Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy

4.   Kierunek studiów: Komunikacja europejska

5.   Poziom studiów:  I stopień

6.   Rok studiów: II rok

7.   Semestr: zimowy

8.   Rodzaje zajęć i liczba godzin: 15 h W

9.   Liczba punktów ECTS: 1 ECTS

10.           Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy prowadzącego zajęcia: Marek Kaźmierczak, dr, kazmier@amu.edu.pl

11.           Język wykładowy: polski

II.   Informacje szczegółowe

1.   Cel (cele) modułu kształcenia

Zapoznanie studentów z najważniejszymi koncepcjami znaku w ujęciu kulturowym, społecznych oraz komunikacyjnym.

2.   Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli obowiązują) – nie dotyczy.

3.   Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

Symbol

efektów

kształcenia*

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów kształcenia  dla kierunku studiów#  

SKW_01

Posługiwać się terminologią z zakresu teorii komunikacji w ujęciu semiologicznym

K_W01; K_W06; K_W19; K_U03; K_K02;

SKW_02

Wyróżniać oraz określać liczne przykłady i rodzaje znaków

K_W01; K_W06; K_W19; K_U16; K_K02;

SKW_03

Wykorzystywać teorie semiotyki komunikacji w opisie różnych zdarzeń kulturowych i społecznych

K_W06; K_W11; K_W18; K_U05; K_U06; K_U09; K_K02; K_K12

SKW_04

Określać na poziomie semiotycznym różnice między rzeczywistością a różnymi jej obrazami

K_W04; K_W11; K_W18; K_U03; K_K12

SKW_05

Określać wpływ znaków kulturowych na życie jednostek oraz zbiorowości

K_W04; K_W11; K_W18; K_U06; K_K12

 

 

 

 

 

 

 

4.   Treści kształcenia

Nazwa modułu kształcenia: Semiotyka komunikacji

Symbol treści kształcenia*

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia modułu# 

TK_01

Modele komunikacji językowej

SKW_01;

TK_02

Modele komunikacji audiowizualnej oraz wizualnej

SKW_01; SKW_05

TK_03

Koncepcje znaku diadycznego w ujęciu językoznawczym

SKW_01; SKW_02

TK_04

Koncepcja znaku diadycznego w ujęciu psychoanalitycznym

SKW_01; SKW_02

TK_05

Koncepcje znaku triadycznego

SKW_01; SKW_02

TK_06

Znak w kulturze i przekazach medialnych

SKW_03; SKW_04; SKW_05

 

5.   Zalecana literatura

 

1.   Z. Kloch, Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego w Polsce po 1989 roku, Wrocław 2006.

2.   Semiotyka kultury. Wybór i opracowanie E.Janus i M.R.Mayenowa. Przedmowa, S. Żółkiewski. Warszawa 1977.

3.   Słownik pojęć i tekstów kultury. Terytoria słowa, red. E. Szczęsna, Warszawa 2002.

4.   E. Szczęsna, Poetyka mediów: polisemiczność, digitalizacja, reklama, Warszawa 2007.

5.   B. Uspienski, Historia i semiotyka. Przełożył B. Żyłko, Gdańsk 1998.

6.   B. Żyłko, Semiotyka kultury, Gdańsk 2009.

7.   Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu – nie dotyczy.

8.   Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.

Z materiałami można zapoznać się w bibliotece IKE UAM oraz BU UAM.

III. Informacje dodatkowe

1.   Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod oceniania

 

Nazwa modułu (przedmiotu): Semiotyka komunikacji

Symbol efektu kształcenia dla modułu *

Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć#

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia&

SKW_01

TK_01; TK_02; TK_03; TK_04; TK_05

1,3

P

SKW_02

TK_03; TK_04; TK_05

1,3

P

SKW_03

TK_06

2

F P

SKW_04

TK_06

2

F P

SKW_05

TK_02; TK_06

1,2

F P

 

1 - Wykład połączony z prezentacją multimedialną

2 - Wykład połączony z dyskusją ze studentami

3 - Wykład połączony z analizą tekstów naukowych

 

Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

Ad SKW_01: Jakie są podstawowe funkcje komunikacji językowej?

Ad SKW_02: W której koncepcji semiotycznej ważnym elementem znaku jest interpretant?

Ad SKW_03: Jakie są funkcje znaków w różnych kontekstach kulturowych?

Ad SKW_04: Czym się różni przekaz wizualny od językowego?

Ad SKW_05: Jaki jest wpływ znaków ikonicznych na społeczeństwo w kulturze masowej?

2.   Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)

Nazwa modułu (przedmiotu): Semiotyka komunikacji

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności *

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

15

Praca własna studenta#

15 godz. na czytanie zalecanej literatury

Praca własna studenta#

10 godz. na przygotowanie się do zaliczenia

SUMA GODZIN

40

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)

1

 

 * Godziny lekcyjne, czyli 1 godz. oznacza 45 min.

# Praca własna studenta – przykładowe formy aktywności: (1) przygotowanie do zajęć, (2) opracowanie wyników, (3) czytanie wskazanej literatury, (4) napisanie raportu z zajęć, (5) przygotowanie do egzaminu,…

3.   Sumaryczne wskaźniki ilościowe

a)     Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,5 punktu ECTS

b)     Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe

4.   Kryteria oceniania

Oceny

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

SKW_01

Student nie zna w ogóle terminologii

Student zna tylko częściowo podstawową terminologię

Student zna terminologię z zakresu teorii komunikacji

Student zna terminologię z zakresu teorii komunikacji oraz potrafi się nią posługiwać

SKW_02

Student nie potrafi wyróżnić znaku w licznych przekazach, wypowiedziach i tekstach kultury

Student umie rozróżniać znaki w kulturze

Student umie rozróżniać znaki w kulturze odnosząc się do teorii, wg których zostały one zastosowane

Student umie rozróżniać znaki w kulturze odnosząc się do teorii, wg których zostały one zastosowane, a także potrafi określić relacje między nimi

SKW_03

Student nie umie wykorzystywać wiedzy z zakresu semiotyki komunikacji

Student na elementarnym poziomie potrafi wykorzystywać wybrane teorie semiotyczne

Student zna teorie semiotyczne oraz potrafi je wykorzystywać

Student zna teorie semiotyczne, umie je wykorzystywać, a także określać porządki społeczno-kulturowe, w których te teorie mają największe zastosowanie

SKW_04

Student nie umie określać wpływu porządków znakowych na rzeczywistość

Student umie określać wpływ porządków znakowych na rzeczywistość na elementarnym poziomie

Student umie określać wpływ porządków znakowych na rzeczywistość, określając różnice między fikcją a rzeczywistością, między faktem a manipulacją, itp.

Student umie określać wpływ porządków znakowych na rzeczywistość, określając różnice między fikcją a rzeczywistością, między faktem a manipulacją, itp.; a także formułować tezy odnoszące się do konsekwencji społecznych wynikających z takich zależności.

SKW_05

Nie umie określać wpływ znaków kulturowych na życie jednostek oraz zbiorowości

Umie to czynić na elementarnym poziomie

Rozumie, umie oraz wie, jakie konsekwencje wynikają z funkcjonowania różnych rodzajów znaków w życiu jednostek i zbiorowości

Student potrafi wykorzystywać swą wiedzę na poziomie naukowym oraz praktycznym

 

 


Kultura języka

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

I.    Informacje ogólne

1.   Nazwa modułu kształcenia Kultura języka

2.   Kod modułu kształcenia KJ

3.   Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy

4.   Kierunek studiów Projektowanie kultury

5.   Poziom studiów – I stopień

6.   Rok studiów – I rok

7.   Semestr – zimowy

8.   Rodzaje zajęć i liczba godzin – 15 godzin wykładu

9.   Liczba punktów ECTS 3

10.           Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  prowadzących zajęcia Eliza Grzelak, dr hab.  profesor UAM, kontakt@elizagrzelak.pl

11.           Język wykładowy polski

 

II.   Informacje szczegółowe

1.   Cel (cele) modułu kształcenia

 

- podniesienie kompetencji językowej

-umiejętne różnicowanie przekazu werbalnego

-poznanie funkcji języka i struktury aktu mowy

-poznanie normy i językowej i jej kryteriów

 

2.   Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli obowiązują)

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa (poziom szkoły średniej)

 

3.   Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

 

Symbol

efektów

kształcenia*

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów kształcenia  dla kierunku studiów#  

KJ_01

Zna normę języka polskiego i jej kryteria

K1_W06, K1_W10, K1_U06, K1_K07

KJ_02

Potrafi dokonać analizy normatywnej przekazu

K1_W06, K1_U2, K1_U03, K1_U06

KJ_03

Potrafi ocenić funkcjonalność przekazu

K1_W06,

K1_U02, K1_U03, K1_U06

KJ_04

Potrafi interpretować przekaz intersemiotyczny

K1_U02, K1_U03, K1_U06

KJ_05

Zna werbalne techniki perswazyjne

K1_W10, K1_U06, K1_K06

 

* kod modułu kształcenia, np. KHT_01 (KHT-kod modułu „Kataliza Heterogeniczna” w USOS)

# efekty kształcenia dla kierunku studiów (np. K_W01, K_U01, ..)

 

W – wiedza; U – umiejętności; K – kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach kierunkowych efektów kształcenia)

01, 02… – numer efektu kształcenia

 

UWAGA! Zaleca się, aby, w zależności od modułu, liczba efektów kształcenia zawierała się w przedziale: 5-10.

4.   Treści kształcenia

 

Nazwa modułu kształcenia: Kultura języka

Symbol treści kształcenia*

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia modułu#  

TK_01

Krytyczna ocena poprawności językowej wskazanych tekstów

KJ_01, KJ_02

TK_02

Redakcja normatywna zróżnicowanych funkcjonalnie tekstów

KJ_01, KJ_02, KJ_03

TK_03

Analiza aktu mowy

KJ_01, KJ_03, KJ_04

TK_04

Wyznaczanie granic wolności słowa

KJ_05

 

* np. TK_01, TK_02, …

 

III. Informacje dodatkowe

1.   Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod oceniania

 

Nazwa modułu (przedmiotu):Kultura języka

Symbol efektu kształcenia dla modułu *

Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć#

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia&

KJ_01

TK_01, TK_02 ,TK_03,

1,2,3

F/P

KJ_02

TK_01, TK_02

1,2,3

F/P

KJ_03

TK_02, TK_03

1,2,3

F/P

KJ_04

TK_03,

1,2,3

F/P

KJ_05

TK_04

1,2,3

F/P

 

* np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3 i w pkt. II 4

# np. TK_01 – symbol treści kształcenia wg tabeli w pkt. II 4

& Proszę uwzględnić zarówno oceny formujące(F) jak i podsumowujące(P)

1-przekaz w formie wykładu

2-indywidualna analiza tekstologiczna

3-realizacja zadań w grupach

Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

KJ_01  Proszę omówić kryterium narodowe

KJ_02 Proszę omówić najczęściej popełniane błędy językowe w medialnych przekazach perswazyjnych

KJ_03  Proszę omówić funkcje sprawczą i magiczną języka

KJ_04  Proszę ocenić spójność semiotyczną danej reklamy

KJ_05  Proszę wskazać rolę perswazyjną nazw wartości

 

2.   Kryteria oceniania

 

Oceniam: aktywność w trakcie zajęć, wiedzę, obecność, umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

 

3.   Przewidywane obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)

 

 

Nazwa przedmiotu: Kultura języka

Forma studiów: stacjonarne

Forma studiów: niestacjonarne

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela:

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela:

- wykłady

15

- wykłady

9

- ćwiczenia

 

- ćwiczenia

 

- konwersatorium

 

- konwersatorium

 

- seminarium

 

- seminarium

 

- lektorat

 

- lektorat

 

- warsztaty projektowe

 

- warsztaty projektowe

 

- zajęcia terenowe

 

- zajęcia terenowe

 

Praca własna studenta:

Praca własna studenta:

-samodzielne studiowanie tematyki wykładów

5

-samodzielne studiowanie tematyki wykładów

11

- samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń

 

- samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń

 

- udział w konsultacjach

2

- udział w konsultacjach

2

czytanie wskazanej literatury

6

Czytanie wskazanej literatury

6

- przygotowanie projektu i dokumentacji

 

- przygotowanie projektu i dokumentacji

 

przygotowanie referatu w formie prezentacji

 

przygotowanie referatu w formie prezentacji

 

przygotowanie pracy pisemnej

 

Przygotowanie pracy pisemnej

 

Zbieranie materiału

 

Zbieranie materiału

 

- przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie

2

- przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie

2

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W SEMESTRZE

30

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W SEMESTRZE

30

Punkty ECTS

1

Punkty ECTS

1

 

 

 

1.   Zalecana literatura

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego pod red. K. Polańskiego, wyd. II,

       Wrocław – Warszawa   – Kraków 1999.

I. Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998.

J. Bańczerowski, J. Pogonowski, T. Zgółka, Wstęp do językoznawstwa, Poznań 1982.

A. Furdal, Językoznawstwo otwarte, Warszawa 1975.

S. Grabias, Język w zachowaniu społecznym, Lublin 2003.

R. Grzegorzykowa, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, w:   

„Język a kultura”, t. 4, pod red. J. Bartmińskiego i R. Grzegorczykowej, Wrocław 1991.

R. Kalisz, Pragmatyka językowa, Gdańsk 1993.

T. Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 1969.

E.Łuczyński, J.Maćkiewicz, Językoznawstwo ogólne- wybrane zagadnienia, Gdańsk, 1999.

M.Paveau, G.Sarfati, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, Kraków 2009.

Warianty języka, pod red. J. Bartmińskiego, J. Szadury, Lublin 2003.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego: fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2007.

Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, pod red. E. Tabakowskiej, Kraków 2001.

Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej,

      J. Szudry, Lublin 2004.

R. A. de Beaugrand, W.U. Dressler, Wstęp do lingwistyki tekstu, przeł. A. Szwedek, Warszawa 1990.

Tekstologia, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, część I i II, Lublin 2004.

 

 

 

2.   Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu

 

Zalecane treści, wykaz problemów, literatura będą publikowane na stronie prywatnej  www.elizagrzelak.pl oraz na podstronie modułu.

 

3.   Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.

 

Materiały i publikacje będą znajdowały się w bibliotece Kolegium Europejskiego UAM oraz we wskazanych wyżej przekazach elektronicznych.


Kultura języka-problematyka

 

1.         Definicja i funkcje języka

2.         Akt mowy a zdarzenie komunikacyjne

3.         Norma, uzus , błąd

4.         Kryteria poprawności, typy błędów

5.         Słownik źródło wiedzy o języku

6.         Zróżnicowanie wewnętrzne języka: stylistyczne, stylowe, środowiskowe,  funkcjonalne, geograficzne

7.         Język zwierciadłem kultury: kategoryzacja, pojęcie a leksem, profilowanie pojęć

8.         Język nośnikiem wartości

9.         Język agresji/nienawiści

10.   Determinizm technologiczny języka


Komunikacja międzykulturowa 

 OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

I.    Informacje ogólne

1.   Nazwa modułu kształcenia: Komunikacja międzykulturowa

2.   Kod modułu kształcenia: 16-KM-11

3.   Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy

4.   Kierunek studiów: komunikacja europejska

5.   Poziom studiów: I stopień

6.   Rok studiów: I rok

7.   Semestr: zimowy

8.   Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 h W

9.   Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

10.           Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  prowadzących zajęcia: Katarzyna Mirgos, dr, kamir@amu.edu.pl

11.           Język wykładowy: polski

II.   Informacje szczegółowe

1.   Cel (cele) modułu kształcenia

-   zapoznanie z podstawowymi koncepcjami i problemami komunikacji międzykulturowej oraz ich przedstawicielami

-   analiza wpływu, jaki wywierają na komunikację międzykulturową procesy globalizacyjne  

-   zwrócenie uwagi na różnorodność kulturową świata i odmienność światopoglądową oraz ich wpływ na relacje międzywspólnotowe

-   zapoznanie z problematyką edukacji międzykulturowej

-   wykształcenie umiejętności współpracy w grupie wielokulturowej

- współczesne problemy migracyjne Europy

- kategoria obcego w komunikacji interpersonalnej


2.   Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli obowiązują)

brak

3.   Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

Symbol

efektów

kształcenia*

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów kształcenia  dla kierunku studiów#  

16-KM-11_01

posługiwać się podstawową terminologią z zakresu komunikacji międzykulturowej, wymienić głównych jej badaczy

K_W01; K_W04; K_W06; K_U05;  K_U10

 16-KM-11_02

dostrzec złożony charakter wielokulturowej rzeczywistości współczesnego świata

K_W07;  K_U16;

16-KM-11_03

wykorzystywać zdobytą wiedzę w zakresie współpracy w środowisku wielokulturowym

K_K03; K_K04; K_K08; K_K12; K_U06

16-KM-11_04

scharakteryzować wpływy, jakie na komunikację międzykulturową wywierają procesy globalizacyjne

K_W04; K_U02; K_U10

16-KM-11_05

krytycznie analizować stereotypy kulturowe

K_U02; K_U05; K_U12; K_U16; K_K12

 

* kod modułu kształcenia, np. KHT_01 (KHT-kod modułu „Kataliza Heterogeniczna” w USOS)

# efekty kształcenia dla kierunku studiów (np. K_W01, K_U01, ..)

 

W – wiedza; U – umiejętności; K – kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach kierunkowych efektów kształcenia)

01, 02… – numer efektu kształcenia

 

4.   Treści kształcenia

Nazwa modułu kształcenia: Komunikacja międzykulturowa

Symbol treści kształcenia*

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia modułu# 

TK_01

Zapoznanie z podstawową terminologią i głównymi koncepcjami z zakresu komunikacji międzykulturowej

16-KM-11_01

TK_02

Analiza zjawiska kontaktu, relacji i komunikacji pomiędzy kulturami

16-KM-11_01; 16-KM-11_02

TK_03

Omówienie różnic kulturowych oraz rodzajów i sposobów komunikacji w zależności od kontekstu kulturowego

16-KM-11_01;  16-KM-11_02; 16-KM-11 _03

TK-04

Omówienie wpływu, jaki wywierają na komunikację międzykulturową procesy globalizacyjne.

16-KM-11_01 ; 16-KM-11_02; 16-KM-11_04

TK-05

Krytyczna analiza stereotypów kulturowych, zjawisk ksenofobii i ksenofilii

16-KM-11_01; 16-KM-11_05; 16-KM-11_03

 

* np. TK_01, TK_02, …

# np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3

5.   Zalecana literatura

Hall T.E., Poza kulturą, 2001.

Kroeber T., Ishi- człowiek dwóch światów, 1978.

Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, 2015.

 

6.          Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu

Nie przewiduje się.

7.   Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.

Z materiałami można zapoznać się w bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej.

III. Informacje dodatkowe

1.   Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod oceniania

 

Nazwa modułu (przedmiotu): Komunikacja międzykulturowa

Symbol efektu kształcenia dla modułu *

Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć#

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia&

16-KM-11_01

TK_01; TK_02

1

P

16-KM-11_02

TK_02; TK_04

1,2

P

16-KM-11_03

TK_03; TK_05

1,2

P

16-KM-11_04

TK-04

1,2

F P

16-KM-11_05

TK-05

1,2

F P

 

1 - Wykład połączony z prezentacją multimedialną.

2 - Wykład zakończony dyskusją.

3 - Wykład wraz z prezentacją materiałów multimedialnych opracowanych przez studenta.

Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

Ad. 16-KM-11_01– Jaka jest podstawowa terminologia używana  w zakresie komunikacji międzykulturowej?

Ad. 16-KM-11_02-  Na czym polega specyfika kontaktu międzykulturowego?

Ad. 16-KM-11_03 – W jaki sposób kontekst kulturowy wpływa na komunikację międzykulturową?

Ad. 16-KM-11_04 – Jaki jest wpływ globalizacji na komunikację międzykulturową?

Ad. 16-KM-11_05 – Co to jest stereotyp?

2.   Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)

Nazwa modułu (przedmiotu): Komunikacja międzykulturowa

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności *

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30

Praca własna studenta#

15 – czytanie wskazanej literatury

Praca własna studenta#

15 – przygotowanie do egzaminu

SUMA GODZIN

60

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)

2

 

 * Godziny lekcyjne, czyli 1 godz. oznacza 45 min.

# Praca własna studenta – przykładowe formy aktywności: (1) przygotowanie do zajęć, (2) opracowanie wyników, (3) czytanie wskazanej literatury, (4) napisanie raportu z zajęć, (5) przygotowanie do egzaminu,…

3.   Sumaryczne wskaźniki ilościowe

a)     Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich - 1 punkt ECST

b)     Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe

4.   Kryteria oceniania

5.0 –  znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie teorii i praktyki komunikacji międzykulturowej

4.5 –  bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie teorii i praktyki komunikacji międzykulturowej.

4.0 –  dobra wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie teorii i praktyki komunikacji międzykulturowej.

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami w zakresie teorii i praktyki komunikacji międzykulturowej.

3.0 –  zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale z licznymi błędami w zakresie teorii i praktyki komunikacji międzykulturowej.

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie teorii i praktyki komunikacji międzykulturowej. 


Komunikacja międzykulturowa-problematyka

 

 1. Próba zdefiniowania pojęć: ‘komunikacja międzyludzka’, ‘komunikacja międzykulturowa’
 2. Metody badania komunikacji międzykulturowej: obserwacja uczestnicząca, ankieta, wywiad, kwestionariusz, eksperyment, analiza tekstologiczna
 3. Czynniki kulturowe generujące bariery komunikacyjne: wiek, płeć, religia, wykształcenie, przynależność etniczna//regionalna
 4. Międzykulturowość, wielokulturowość
 5. Relatywizm kulturowy
 6. Tożsamość kulturowa
 7. Stereotypizacja obcych: stereotypy etniczne, stereotypowe role kobiet i mężczyzn, język płci, zmiana obrazu starca, stereotyp w reklamie, w podręcznikach szkolnych, w dowcipie.
 8. Wpływ procesów globalizacyjnych na komunikację międzykulturową
 9. Polityki państwowe wobec mniejszości etnicznych, narodowych i językowych: rozwiązania prawne asymilacja, integracja, wielokulturowość
 10. Migracje ludzi dawniej i dziś, imigrant //uchodźca
 11. Współczesny dyskurs publiczny na temat ‘innego’, nacjonalizm/patriotyzm, nacechowanie pojęcia ‘tolerancja’, kategoryzacja swój/obcy, język nienawiści, polityczność
 12. Komunikacja międzypokoleniowa: konotacje pojęcia ‘starość’, rola społeczna starców, eufemizacja starości
 13. Komunikacja na granicy płci
 14. Religia w komunikacji międzykulturowej
 15. Teksty kultury, teksty interkulturowe, uniwersalne teksty kultury

 

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 

I.       Informacje ogólne

1.      Nazwa modułu kształcenia Kultura języka

2.      Kod modułu kształcenia KJ

3.      Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy 

4.      Kierunek studiów Projektowanie kultury

5.      Poziom studiów – I stopień

6.      Rok studiów – I rok

7.      Semestr – zimowy 

8.      Rodzaje zajęć i liczba godzin – 15 godzin wykładu

9.      Liczba punktów ECTS 3

10.  Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  prowadzących zajęcia Eliza Grzelak, dr hab.  profesor UAM, kontakt@elizagrzelak.pl

11.  Język wykładowy polski

 

II.    Informacje szczegółowe

1.      Cel (cele) modułu kształcenia

 

- podniesienie kompetencji językowej

-umiejętne różnicowanie przekazu werbalnego

-poznanie funkcji języka i struktury aktu mowy

-poznanie normy i językowej i jej kryteriów

 

2.      Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli obowiązują)

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa (poziom szkoły średniej)

 

3.      Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów 

 

Symbol 

efektów

kształcenia*

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów kształcenia  dla kierunku studiów 

KJ_01

Zna normę języka polskiego i jej kryteria

K1_W06, K1_W10, K1_U06, K1_K07

KJ_02

Potrafi dokonać analizy normatywnej przekazu

K1_W06, K1_U2, K1_U03, K1_U06

KJ_03

Potrafi ocenić funkcjonalność przekazu

K1_W06, 

K1_U02, K1_U03, K1_U06

KJ_04

Potrafi interpretować przekaz intersemiotyczny 

K1_U02, K1_U03, K1_U06

KJ_05

Zna werbalne techniki perswazyjne

K1_W10, K1_U06, K1_K06

 

* kod modułu kształcenia, np. KHT_01 (KHT-kod modułu „Kataliza Heterogeniczna” w USOS)

#efekty kształcenia dla kierunku studiów (np. K_W01, K_U01, ..)

 

W – wiedza; U – umiejętności; K – kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach kierunkowych efektów kształcenia)

01, 02… – numer efektu kształcenia

 

UWAGA! Zaleca się, aby, w zależności od modułu, liczba efektów kształcenia zawierała się w przedziale: 5-10.

4.      Treści kształcenia

 

Nazwa modułu kształcenia: Kultura języka

Symbol treści kształcenia*

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia modułu#  

TK_01

Krytyczna ocena poprawności językowej wskazanych tekstów

KJ_01, KJ_02

TK_02

Redakcja normatywna zróżnicowanych funkcjonalnie tekstów

KJ_01, KJ_02, KJ_03

TK_03

Analiza aktu mowy

KJ_01, KJ_03, KJ_04

TK_04

Wyznaczanie granic wolności słowa

KJ_05

 

* np. TK_01, TK_02, …

5.          Zalecana literatura 

Encyklopedia językoznawstwa ogólnegopod red. K. Polańskiego, wyd. II, 

       Wrocław – Warszawa   – Kraków 1999.

I. Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998.

J. Bańczerowski, J. Pogonowski, T. Zgółka, Wstęp do językoznawstwa, Poznań 1982.

A. Furdal, Językoznawstwo otwarte, Warszawa 1975.

S. Grabias, Język w zachowaniu społecznym, Lublin 2003.

R. Grzegorzykowa, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, w:   

„Język a kultura”, t. 4, pod red. J. Bartmińskiego i R. Grzegorczykowej, Wrocław 1991.

R. Kalisz, Pragmatyka językowa, Gdańsk 1993.

T. Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 1969.

E.Łuczyński, J.Maćkiewicz, Językoznawstwo ogólne- wybrane zagadnienia,Gdańsk, 1999.

M.Paveau, G.Sarfati, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, Kraków 2009.

Warianty języka, pod red. J. Bartmińskiego, J. Szadury, Lublin 2003.

H. Jadacka, Kultura języka polskiegofleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2007. 

Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, pod red. E. Tabakowskiej, Kraków 2001.

Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, 

      J. Szudry, Lublin 2004.

R. A. de Beaugrand, W.U. Dressler, Wstęp do lingwistyki tekstu, przeł. A. Szwedek, Warszawa 1990.

Tekstologia, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, część I i II, Lublin 2004.

 

 

 

6.      Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu

 

Zalecane treści, wykaz problemów, literatura będą publikowane na stronie prywatnej  www.elizagrzelak.pl oraz na podstronie modułu.

 

7.      Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.

 

Materiały i publikacje będą znajdowały się w bibliotece Kolegium Europejskiego UAM oraz we wskazanych wyżej przekazach elektronicznych.

 

III. Informacje dodatkowe 

1.       Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod oceniania 

 

Nazwa modułu (przedmiotu):Kultura języka

Symbol efektu kształcenia dla modułu *

Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć#

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia&

KJ_01

TK_01, TK_02 ,TK_03, 

1,2,3

F/P

KJ_02

TK_01, TK_02

1,2,3

F/P

KJ_03

TK_02, TK_03

1,2,3

F/P

KJ_04

TK_03, 

1,2,3

F/P

KJ_05

TK_04

1,2,3

F/P

 

* np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3 i w pkt. II 4

#np. TK_01 – symbol treści kształcenia wg tabeli w pkt. II 4

&Proszę uwzględnić zarówno oceny formujące(F) jak i podsumowujące(P)

1)przekaz w formie wykładu

2)indywidualna analiza tekstologiczna

3)realizacja zadań w grupach

Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

KJ_01  Proszę omówić kryterium narodowe

KJ_02 Proszę omówić najczęściej popełniane błędy językowe w medialnych przekazach perswazyjnych

KJ_03  Proszę omówić funkcje sprawczą i magiczną języka

KJ_04  Proszę ocenić spójność semiotyczną danej reklamy

KJ_05  Proszę wskazać rolę perswazyjną nazw wartości

2.          Przewidywane obciążenie pracą studenta (punkty ECTS) 

 

 

Nazwa przedmiotu: Kultura języka

Forma studiów: stacjonarne

Forma studiów: niestacjonarne

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela:

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela:

- wykłady

15

- wykłady

9

- ćwiczenia 

 

- ćwiczenia 

 

- konwersatorium 

 

- konwersatorium

 

- seminarium

 

- seminarium

 

- lektorat

 

- lektorat

 

- warsztaty projektowe 

 

- warsztaty projektowe

 

- zajęcia terenowe

 

- zajęcia terenowe

 

Praca własna studenta:

Praca własna studenta:

-samodzielne studiowanie tematyki wykładów 

5

-samodzielne studiowanie tematyki wykładów

11

- samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń

 

- samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń

 

- udział w konsultacjach

2

- udział w konsultacjach

2

czytanie wskazanej literatury

6

Czytanie wskazanej literatury

6

- przygotowanie projektu i dokumentacji

 

- przygotowanie projektu i dokumentacji

 

przygotowanie referatu w formie prezentacji

 

przygotowanie referatu w formie prezentacji

 

przygotowanie pracy pisemnej

 

Przygotowanie pracy pisemnej

 

Zbieranie materiału

 

Zbieranie materiału

 

- przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie

2

- przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie

2

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W SEMESTRZE

30

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W SEMESTRZE

30

Punkty ECTS

1

Punkty ECTS

1

 

 

3.      Kryteria oceniania 

 

Oceniam: aktywność w trakcie zajęć, wiedzę, obecność, umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

 

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser