Klasy akademickie

Aktualności

Przypominam uczniom klas akademickich o konieczności oddania indeksów

Dydaktyka

KLASA AKADEMICKA

I. Podstawa prawna wprowadzenia klasy akademickiej do oferty edukacyjnej I L.O

1. Uchwała Rady Pedagogicznej I LO 2. Porozumienie między Dyrektorem naukowym CEG i Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Gnieźnie

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r.

„ w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej

przez publiczne szkoły i placówki” (Dz. U. z 2002r.Nr 56, poz.506)

4. Zgoda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na prowadzenie eksperymentu

pedagogicznego ”Kształcenie zakresie klasie akademickiej”

(DKOS-3-PMU-5011-10/04 z dnia 31 maja 2004r.)

Cele:

· podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły

· rozwijanie humanistycznych zainteresowań uczniów

· kształcenie umiejętności w zakresie komunikacji językowej

· kształtowanie postawy aktywności i dociekliwości poznawczej

· współpraca z uczelniami wyższymi

Założenia organizacyjno-dydaktyczne

1. Klasa z poszerzonym programem języka polskiego, historii i wiedzy o świecie

współczesnym, z nauczaniem języka angielskiego, niemieckiego i łaciny.

2. Kształcenie w klasie akademickiej ma charakter dwutorowy: zakres treści

podstawy programowej realizują nauczyciele liceum wiedzę wykraczającą poza

program podstawowy pracownicy naukowi CEG.

3. Treści wykraczające poza PP realizowane są w oparciu o programy autorskie

„Język ojczysty – źródło tożsamości narodowej”

autor: dr Eliza Grzelak - pracownik naukowo-dydaktyczny UAM

„ Spotkania z Europą. Dzieje kultury ukazane na tle przeobrażeń cywilizacyjnych”

autor: dr Klaudiusz Święcicki nauczyciel historii I LO im. B. Chrobrego

4. Oferta dodatkowa obejmuje udział w wybranych zajęciach uniwersyteckich, w

konferencjach naukowych , wykładach, spotkaniach autorskich, odczytach,

lektoratach językowych, seminariach, pracach koła naukowego w wyjazdach i

pracach badawczych razem ze studentami CEG

5. Program klasy akademickiej skierowana jest do uczniów :

§ o sprecyzowanych zainteresowaniach humanistycznych

§ wykazujących umiejętność samodzielnego myślenia

§ pracowitych, z dobrą organizacją pracy

6. Uczeń poza dzienniczkiem szkolnym posiada „indeks akademicki”, w którym

rejestrowana jest jego działalność naukowa , ukończenie klasy akademickiej

dokumentowane jest dyplomem AiB

7. Uchwała rekrutacyjna CEG określa warunki przyjęcia absolwentów klasy

akademickiej na studia

8. Koordynatorzy programu:

dr Eliza Grzelak- pracownik naukowo - dydaktyczny UAM

mgr Bogusława Młodzikowska- dyrektor I L.O im. B. Chrobrego Gnieźnie

PUNKTACJA - ocena ucznia

Uczeń może maksymalnie zgromadzić 100 punktów wg poniższych kryteriów:

Ø Zajęcia akademickie obowiązkowe (30 godz.) -25 punktów

Ø Wybrane zajęcia akademickie (60 lub 30 godz.) -15 punktów

Ø Gościnne wykłady popularnonaukowe i naukowe (6 godz.) - 6 punktów

Ø Uczestnictwo w życiu naukowym i kulturalnym -20 punkty

Ø Realizacja programu naukowego( opracowanie, prezentacja)-30 punktów

Projekty naukowe klas akademickich I LO im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

1. Rok akademicki 2004/ 2005

Temat projektu: Gniezno, Wielkopolska, Polska – tożsamość kulturowa młodego pokolenia

Celem projektu było zainteresowanie uczniów problematyką regionalną w kontekście ogólnopolskim. Uczniowie realizując temat ogólny zawęzili go zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Zaprezentowali: kuchnię regionalną; kulturę ludową-strój, muzykę, rękodzieło. Przypomnieli: historię Gniezna i okolic, zaprezentowali ważne obiekty historyczne - drewniane kościoły, zabytkowe cmentarze. Ponadto w ramach jednego z projektów dowiedli, że społeczność gnieźnieńska nigdy nie była monokulturowa. Najbardziej interesujący był projekt badawczy, którego celem było ustalenie, czy rówieśnicy badających wiążą swoją przyszłość z Gnieznem, czy też zamierzają je opuścić i dlaczego.

2.Rok akademicki 2005/2006

Temat projektu: Popkultura obecna a popkultura naszych rodziców

Ten temat spotkał się natychmiast z akceptacją uczniów i był realizowany z ogromnym entuzjazmem. Młodzież rozszerzyła go temporalnie, odwołując się także do kultury popularnej babć i dziadków. Nie wszystkie projekty miały charakter komparatystyczny, część z nich prezentowała wyłącznie doświadczenie jednego pokolenia. Niektórzy uczniowie sięgnęli także po teksty kultury wysokiej. Na uwagę zasługiwał projekt, który omawiał malarstwo Beksińskiego, jako artysty wyrażającego potrzeby estetyczne dwu pokoleń. Słuchacze mieli okazję poznać różne subkultury, porównać muzykę rockową rodziców i swoją. Omówiono także subkultury ważne dla odpowiednich wspólnot pokoleniowych.

Celem programu było podniesienie kompetencji uczniów w zakresie komunikacji międzypokoleniowej, by zebrać materiał, musieli porozmawiać z osobami starszymi, członkami rodziny, nauczycielami, sąsiadami. Sami komentując te prace mówili, że przez kilku tygodni rozmawiali więcej z rodzicami niż przez ostatni rok. Zaskoczeniem był dla nich także fakt, że problemy, z którymi obecnie oni się borykają, nie były obce także ich rodzicom.

3.Rok akademicki 2006/2007

Temat projektu: Walka płci a równouprawnienie społeczne

Ten temat z trudem został zaakceptowany przez uczniów, z ogromnym zaś entuzjazmem został przyjęty przez uczennice. Wybór tematów szczegółowych sprawił, że prezentacja ich przybrała formę dyskusji na temat równouprawnienia płci oraz roli kobiet w życiu społecznym. Interesujący był projekt zestawiający dane na temat wykształcenia, kompetencji kobiet a ich roli zawodowej. Na uwagę zasługiwał projekt omawiający kobiece postaci biblijne jako wzorce postaw i konfrontujący te informacje z treścią nauczania katechetycznego, które odwołuje się wyłącznie do epizodów męskich. Uczniowie ustalili ostatecznie, co oznacza pojęcie feminizm, feministka, zdecydowali także, że i mężczyzna może być feministą. Uznali ponadto, że sporo jeszcze trzeba zmienić w zakresie równouprawnienia społecznego.

Celem projektu było podniesienie kompetencji komunikacyjnej uczniów w zakresie komunikacji płci. Podstawowym założeniem, było wdrożenie postaw akceptujących różny punktu widzenia. Uczniowie opanowali zasady dobrej kłótni, nauczyli się także tolerancji. Umiejętność szukania rozwiązań kompromisowych, tak trudna do opanowania w tym wieku, przestała być im obca.

4.Rok akademicki 2007/2008

Temat projektu: Moda

Temat ten wymagał od uczniów znacznie większego zaangażowania w fazie wstępnej, czyli większej rozwagi w momencie wyboru tematu szczegółowego. Wielokrotnie uczniowie modyfikowali lub zmieniali już złożone propozycje. Moda to problem bardzo szeroki, problem który chętnie omawialiby godzinami, a czas wystąpienia został ograniczony do dziesięciu minut. Dlatego, odwołując się do wymogów retorycznych, samodzielnie wyznaczali zakres temporalny i merytoryczny swoich wystąpień.

Wybór niektórych tematów zaskoczył słuchaczy. Bardzo poruszające okazały się dwie prezentacje omawiające modę na szczupłą sylwetkę. Uczniowie z ogromną dojrzałością, ale we wstrząsający sposób pokazali konsekwencje takiej mody. Poznaliśmy także modę na sport w kontekście historii roweru. Bardzo interesująca była prezentacja omawiająca reklamę jako źródło mody.

Celem pracy było pokazanie młodzieży, jak potężnym motorem przemian społecznych jest moda. Uczniowie dowiedzieli się gdzie szukać źródeł mody i w jaki sposób modyfikuje ona zachowania społeczne ( nie zawsze pozytywnie) oraz procesy komunikacyjne.

5.Rok akademicki 2008/2009

Temat projektu: I klasa-Muzyka, II klasa-Komunikacja interkulturowa

Pierwsza klasa nie podjęła zaproponowanego tematu ogólnego, wybrała własny. Zgodnie z założeniami eksperymentu, choć problem przez nich wybrany był trudny do zaprezentowania w postaci naukowego wystąpienia multimedialnego, otrzymali zgodę na jego omówienie.

Celem tych prezentacji było pogłębienie wiedzy uczniów na temat przekazu polisemiotycznego. Uczniowie zaprezentowali różne gatunki muzyki, formy ich wykonania oraz instrumentalizację. Najciekawsze okazało się wystąpienie pokazujące rolę muzyki w życiu młodego pokolenia oraz jej, często nieuświadamianą wszechobecność.

Druga klasa zdecydowała się zaprezentować problemy związane z komunikacją międzykulturową. Dowiedli w swoich projektach, że społeczeństwa polskie jest obecnie bardzo zróżnicowane kulturowo. Najważniejszym pytaniem, które sobie postawili uczniowie, było pytanie o pozytywne i negatywne aspekty globalizacji. Prezentacje te przyjęły formę rozbudowanego głosu w dyskusji nad wpływem globalizacji na gospodarkę regionalną (projekt omawiający wszechobecność produktów chińskich) oraz mentalność społeczną (projekt na temat macdonaldyzacji kultury).

Celem było uświadomienie uczniom, że żyją w świecie wielokulturowym, że mają możliwość wyboru postaw etnicznych oraz jakie konsekwencje niosą te wybory. Uczniowie zrozumieli, czym jest relatywizm kulturowy stanowiący podstawę współczesnej komunikacji.

6.Rok akademicki 2009/2010

Temat projektu: Społeczna rola etykiety, ze szczególnym uwzględnieniem etykiety językowej.

Celem projektu nie jest nauka grzeczności. Uczniowie opracowując projekty zastanowią się nad rolą społeczną etykiety językowej, jej funkcjonalnością oraz zróżnicowaniem. Badając etykietę subkultur, będą mogli dostrzec jej wszechobecność. Chciałabym, by odpowiedzieli sobie na pytanie: czy zachowania etykietalne narzucane nam konwencja społeczna, czy wynikają one z naturalnych potrzeb człowieka-istoty społecznej. Oczywiście dodatkowym celem pragmatycznym projektu jest utrwalenie zachowań etykietalnych.

Prezentacja projektów odbędzie się 23. kwietnia w Kolegium Europejskim, od 9.00 do 14.00 w auli, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, szczególnie rodziców, kolegów i przyjaciół.

7. Rok akademicki 2013/2014

Temat projektu: Piękny człowiek

Celem projektu było zwrócenie uwagi na wzrastającą rangę piękna jako wartości estetycznej także w kontekście człowieka. Uczniowie realizując projekt powinni odnaleźć inne wartości ważne dla współczesnego człowieka. Będą mieli także okazję dostrzec zróżnicowanie ludzi. Bogactwo duchowe osób niepełnosprawnych, piękno starości oraz zaangażowanie na rzecz innych powinno być przedmiotem badań. Możliwe, że sięgną do filozofii , szczególnie etyki i aksjologii, jako kontekstu naukowego.

Zaliczenia końcowe

I Klasa akademicka

Wykaz problemów egzaminacyjnych

1. Definicje języka

2. Akt mowy a przekaz komunikacyjny

3. Co to znaczy, że język jest systemem znaków

4. Norma językowa, uzus, błąd

5. Źródła wiedzy w internecie, weryfikacja

6. Ograniczenia wolności słowa-opinia własna

7. Historia w przekazie elktronicznym

8. Rodzaje słowników i ich użyteczność

9. Typy komunikacji: prywatna, publiczna, masowa; bezpośrednia, medialna; wewnątrzkulturowa, interkulturowa;

10. Wielokulturowość jako problem komunikacyjny: bariery, relatywizm kulturowy

11. Autoprezentacja

a) intencja, perswazja, manipulacja

b) formy autoprezentacji

c) literackie formy autokreacji

II Klasa akademicka

Wykaz problemów egzaminacyjnych

1. Teoria aktów mowy

2. Funkcje języka, szczególnie funkcja społeczna

3. Przekaz / zdarzenie komunikacyjne a akt mowy

4. Polisemiotyczność przekazu

5. Granice//zasady etyczne przekazu

6. Granice wolności słowa (prawo, tabu, konwencja)

7. Wielokulturowość współczesnej komunikacji

8. Etykieta językowa

9. Typy komunikacji

10. Podstawowe zdarzenia komunikacyjne

a) dyskusja-cel, struktura, typy dyskusji

b) negocjacje-cel, etapy, typy

c) spór- cel, zasady dobrej kłótni, użyteczność

16. Wady i zalety komunikacji elektronicznej

III Klasa akademicka

Wykaz problemów egzaminacyjnych

1. Definicje języka

2. Leksem i rodzaje znaczeń

3. Pojęcie i jego rodzaje

4. Relatywizm kulturowy

5. Kategoryzacja językowa-kategoria swój/obcy

6. Determinizm technologiczny komunikacji interpersonalnej

7. Związki frazeologiczne i przysłowia

8. Podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej

-pragmatyczne

-etyczne

Literatura podstawowa

Wybór tekstów i ich fragmentów zgodny z problematyką danej klasy

I.Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998.

E.Łuczyński, J.Maćkiewicz, Językoznawstwo ogólne, Gdańsk, 1999.

Współczesny język polski, red.J.Bartmiński, Lublin,2001.

Szkolny słownik nauki o języku, red.J.Podracki, 1998.

H.T.Zgółkowie,Językowy savoir-vivre, Warszawa, 2001.

Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red.J.Stewart, Warszawa 2000.

A.Furdal, Językoznawstwo otwarte, Wrocław, Warszawa, Kraków, 2000.

J.Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa, Bydgoszcz,2000.

Literatura uzupełniająca

Wybór zgodny z zainteresowaniami

M.Bugajski, Językoznawstwo normatywne, Warszawa, 1993.

B.Dobek-Ostrowska,J.Frass,B.Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1999.

T.Dobrzyńska, E.Janus, Tekst i zdanie.Zbiór studiów,Wrocław 1983

A.Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa,Warszawa1998

M.Głowiński,Nowomowa po polsku,Warszawa 1991.

T.Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2001.

E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.

B.E.Gronbeck, K.German, D.Ehninger, A.H.Monroe, Zasady komunikacji werbalnej, Poznań ,2001.

Język w komunikacji, red. G.Habrajska, Łódź 2000

Język w kręgu wartości,red. J.Bartmiński,Lublin 2003.

Internet-fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2000.

Leksykon mediów,red. E.Banaszkiewicz-Zygmunt,PWN ,Warszawa

P.Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999.

Roy Lilley, Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi?, Poznań 2004.

Mowa rozświetlona myślą, red. J.Miodek, Wrocław,1999.

O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. J.Miodek, Wrocław, 1996.Tekst w mediach, red. K.Michalewski, Łódź,2002

A.Wierzbicka, Język-Umysł-Kultura, Warszawa 1999.

A.Wiszniewski, Jak przekonujaco mówić i przemawiać, Warszawa, 1994.

L.Wojtasik, Propaganda wizualna,Warszawa 1987.

H.Wróbel, Gramatyka języka polskiego, Kraków, 2001.

Współczesne systemy komunikowania, red. B.Dobek- Ostrowska, Wrocław1998.

W zwierciadle języka i kultury, red. J.Adamowski, St.Niebrzegowska, Lublin 1999.

Wydarzenia

Podsumowanie eksperymentu Klasa akademicka

29.09.2009 roku w Kolegium Europejskim w Gnieźnie odbyło się spotkanie z Panią Minister Krystyną Szumilas,

w trakcie którego zaprezentowany został eksperyment dydaktyczny Kształcenie w klasie akademickiej (DKOS-3-PMU-5011-10/04) realizowany, pod patronatem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w I liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie (od 2004 roku) i w Liceum Ogólnokształcącym im. Prymasa Tysiąclecia Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opalenicy (od 2005 roku).

Eksperyment ten umożliwia nie tylko kształcenie młodego ucznia zgodnie z jego indywidualnymi zainteresowaniami, pozwala mu także prowadzić własne poszukiwania naukowe. Rozszerzając w znacznym stopniu wiedzę z dwu przedmiotów: języka polskiego oraz historii, uczniowie systematycznie, pod kierunkiem opiekunów naukowych, aktualizują ją. Stałe podnoszenie kompetencji komunikacyjnej uczniów sprawia, że są oni bardziej otwarci intelektualnie niż ich rówieśnicy, chętniej podejmują dyskusję z przedstawianymi tezami, odważniej wyrażają swoje poglądy, na własną rękę poszukują odpowiedzi. Tryb kształcenia otwartego dobrze przygotowuje ich do samodzielnej pracy, mającej na celu doskonalenie swoich umiejętności oraz poszerzanie wiedzy. Uczniowie realizują się przygotowując, na wybrane przez siebie tematy, projekty naukowe. Na rok 2009/10 wybrali temat: Społeczna rola etykiety, ze szczególnym uwzględnieniem etykiety językowej.

Obserwacja osiągnięć uczniów na studiach pozwala uznać, że eksperyment spełnia swoją rolę. Wiele szkół zwraca się obecnie do autorów projektu z prośbą o jego zaprezentowanie. Zainteresowane tego rodzaju kształceniem są także inne ośrodki akademickie. Minęło kilka lat i autorzy projektu uznali, że nadszedł czas na podsumowanie i aktualizację głównych założeń eksperymentu. Zmienia się rzeczywistość, poziom intelektualny uczniów oraz możliwości szkoły, sposób kształcenia powinien nadążać za tymi zmianami, stąd potrzeba modyfikacji tego trybu kształcenia. Stąd pomysł na spotkanie z wszystkimi zainteresowanymi realizowanym eksperymentem. Autorzy projektu: nauczyciele i pracownicy naukowi podzielili się z zaproszonymi gośćmi swoimi spostrzeżeniami i zaproponowali nowocześniejszą bardziej otwartą wersję Kształcenia akademickiego w szkole średniej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciele władz samorządowych powiatu gnieźnieńskiego, powiatu nowotomyskiego miast: Gniezna i Opalenicy. Z prezentacją wyników eksperymentu zapoznali się także pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z Poznania, Wrześni, Witkowa, Trzemeszna, Opalenicy, Gniezna.