Konwersatoria

Rok akademicki 2016/2017

Semestr zimowy

Kultura języka

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

I. Informacje ogólne

1. Nazwa modułu kształcenia Kultura języka

2. Kod modułu kształcenia KJ

3. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy

4. Kierunek studiów Projektowanie kultury

5. Poziom studiów – I stopień

6. Rok studiów – I rok

7. Semestr – zimowy

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin – 15 godzin ćwiczeń

9. Liczba punktów ECTS 3

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / prowadzących zajęcia - Eliza Grzelak, dr hab. profesor UAM, kontakt@elizagrzelak.pl

11. Język wykładowy - polski

II. Informacje szczegółowe

1. Cel (cele) modułu kształcenia

- podniesienie kompetencji językowej

-zgodne z wymogami komunikacyjnymi różnicowanie przekazu werbalnego

-poznanie funkcji języka i struktury aktu mowy

-poznanie normy językowej i jej kryteriów

-poprawna identyfikacja błędów językowych

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują)

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa (poziom szkoły średniej)

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

* kod modułu kształcenia, np. KHT_01 (KHT-kod modułu „Kataliza Heterogeniczna” w USOS)

# efekty kształcenia dla kierunku studiów (np. K_W01, K_U01, ..)

W – wiedza; U – umiejętności; K – kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach kierunkowych efektów kształcenia)

01, 02… – numer efektu kształcenia

UWAGA! Zaleca się, aby, w zależności od modułu, liczba efektów kształcenia zawierała się w przedziale: 5-10.

4. Treści kształcenia

* np. TK_01, TK_02, …

III. Informacje dodatkowe

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania

* np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3 i w pkt. II 4

# np. TK_01 – symbol treści kształcenia wg tabeli w pkt. II 4

& Proszę uwzględnić zarówno oceny formujące(F) jak i podsumowujące(P)

1-praktyczne przygotowanie prezentacji na wskazany temat

2-indywidualna analiza tekstologiczna

3-realizacja zadań w grupach

Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

KJ_01 Proszę wskazać przykłady naruszenia kryterium narodowego

KJ_02 Proszę ocenić implikacje wskazanego przekazu werbalnego

KJ_03 Proszę, redagując slogan reklamowy, wykorzystać funkcję sprawczą i magiczną języka

KJ_04 Proszę ocenić spójność semiotyczną wybranego tekstu reklamowego

KJ_05 Proszę wskazać rolę autocenzury w przekazie informacyjnym i promocyjnym

2. Kryteria oceniania

Oceniam: aktywność w trakcie zajęć, wiedzę, obecność, umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

3. Przewidywane obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)

1. Zalecana literatura

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego pod red. K. Polańskiego, wyd. II,

Wrocław – Warszawa – Kraków 1999.

I. Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998.

J. Bańczerowski, J. Pogonowski, T. Zgółka, Wstęp do językoznawstwa, Poznań 1982.

A. Furdal, Językoznawstwo otwarte, Warszawa 1975.

S. Grabias, Język w zachowaniu społecznym, Lublin 2003.

R. Grzegorzykowa, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, w:

„Język a kultura”, t. 4, pod red. J. Bartmińskiego i R. Grzegorczykowej, Wrocław 1991.

R. Kalisz, Pragmatyka językowa, Gdańsk 1993.

T. Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 1969.

E.Łuczyński, J.Maćkiewicz, Językoznawstwo ogólne- wybrane zagadnienia, Gdańsk, 1999.

M.Paveau, G.Sarfati, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, Kraków 2009.

Warianty języka, pod red. J. Bartmińskiego, J. Szadury, Lublin 2003.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego: fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2007.

Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, pod red. E. Tabakowskiej, Kraków 2001.

Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej,

J. Szudry, Lublin 2004.

R. A. de Beaugrand, W.U. Dressler, Wstęp do lingwistyki tekstu, przeł. A. Szwedek, Warszawa 1990.

Tekstologia, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, część I i II, Lublin 2004.

2. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu

Zalecane treści, wykaz problemów, literatura będą publikowane na stronie prywatnej www.elizagrzelak.pl oraz na podstronie modułu.

3. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.

Materiały i publikacje będą znajdowały się w bibliotece Kolegium Europejskiego UAM oraz we wskazanych wyżej przekazach elektronicznych.

Kultura języka-problematyka

1. Definicja i funkcje języka

2. Akt mowy a zdarzenie komunikacyjne

3. Norma, uzus , błąd

4. Kryteria poprawności, typy błędów

5. Słownik źródło wiedzy o języku

6. Zróżnicowanie wewnętrzne języka: stylistyczne, stylowe, środowiskowe, funkcjonalne, geograficzne

7. Język zwierciadłem kultury: kategoryzacja, pojęcie a leksem, profilowanie pojęć

8. Język nośnikiem wartości

9. Język agresji/nienawiści

10. Determinizm technologiczny języka

Komunikacja interpersonalna

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

I. Informacje ogólne

1. Nazwa modułu kształcenia: Komunikacja interpersonalna

2. Kod modułu kształcenia: KI

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska

5. Poziom studiów: I stopień

6. Rok studiów: I rok

7. Semestr: zimowy

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 15 h ćw.

9. Liczba punktów ECTS: 1 ECTS

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / prowadzących zajęcia: Eliza Grzelak, dr hab., kontakt@elizagrzelak.pl

11. Język wykładowy: polski

II. Informacje szczegółowe

1. Cel (cele) modułu kształcenia

- zapoznanie z nowymi strategiami, służącymi nawiązywaniu i budowaniu relacji

międzyludzkich;

- nabycie umiejętności kształtowania komunikacji w ograniczonym kontekście (związki

bliskie);

-kształtowanie umiejętności zarządzania konfliktem interpersonalnym.

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują)

Student powinien posiadać podstawową kompetencję z zakresu komunikacji werbalnej, wstępną wiedzę na temat uwarunkowań kulturowych współczesnej komunikacji interpersonalnej. Jest to bazowa wiedza absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

* kod modułu kształcenia,

# efekty kształcenia dla kierunku studiów (np. K_W01, K_U01, ..)

W – wiedza; U – umiejętności; K – kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach kierunkowych efektów kształcenia)

01, 02… – numer efektu kształcenia

4. Treści kształcenia

* np. TK_01, TK_02, …

# np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3

5. Zalecana literatura

M. Davis, K. Paleg, P. Fanning, Jak usprawnić komunikatywność, Gliwice, 2007.

M.Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańska, 2006.

B.E.Gronbeck, K.German, D.Ehninger, A.H.Monroe, Zasady komunikacji werbalnej, Poznań ,2001.

Nauka o komunikowaniu, red. B.Dobek-Ostrowska, Wrocław 2001.

Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. John Stewart, Warszawa 2000.

Em Griffin , Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.

B.Drabik, Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej, Karków, 2010.

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu

nie dotyczy

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.

Materiały i publikacje będą znajdowały się w bibliotece Kolegium Europejskiego UAM oraz we wskazanych wyżej przekazach elektronicznych.

III. Informacje dodatkowe

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania

1 - Dyskusja z moderatorem-prowadzący

2 - Dyskusja

3 - Praca w zespołach

4 - Wykonanie zaleconych zadań i ich omówienie

5 - Wykorzystanie prezentacji multimedialnej

Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

KI_01 Proszę zdefiniować granice między komunikacją interpersonalną, publiczną i masową.

KI_02 Proszę podać kategorie prawdy.

KI-_03 W jaki sposób teoria Taylora i Altmana opisuje proces budowania relacji interpersonalnych?

KI_04 W jaki sposób rozwój technologiczny determinuje współczesną komunikację interpersonalną?

KI_05 Proszę przedstawić zasady dobrej kłótni.

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)

* Godziny lekcyjne, czyli 1 godz. oznacza 45 min.

# Praca własna studenta – przykładowe formy aktywności: (1) przygotowanie do zajęć, (2) opracowanie wyników, (3) czytanie wskazanej literatury, (4) napisanie raportu z zajęć, (5) przygotowanie do egzaminu,…

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe

a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich - 0.5 pkt

b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe

4. Kryteria oceniania

Problematyka

  1. Komunikacja prywatna a komunikacja publiczna i masowa

   1. -czynniki determinujące wybór typu komunikowania się

   2. -czynniki determinujące przebieg komunikacji prywatnej

   3. -katalog reguł poprawiających skuteczność komunikacji prywatnej

   4. -fazy komunikacji prywatnej: inicjacja, pogłębienie, zerwanie

   5. 2. Skuteczność komunikacji prywatnej

    1. -moc sprawcza języka i innych znaków (werbalne i niewerbalne techniki manipulacyjne i perswazyjne)

    2. -teoria szumów (bariery utrudniające komunikację prywatną)

    3. -przyczyny osłabienia relacji między uczestnikami komunikacji prywatnejlub ich zerwania

    4. -etyczne rozumienie pojęcia skuteczność komunikacji

   6. 3. Relatywizacja komunikacji prywatnej

   7. - wybór kodu (werbalny, niewerbalny)

   8. - uwzględnienie odmiennych perspektyw i punktów widzenia

   9. - tolerancja czy akceptacja postaw i idei nadawcy, technik komunikowania się

   10. 4. Komunikacja prywatna bezpośrednia i pośrednia

   11. - determinizm technologiczny i jego wpływ na relacje społecznej

   12. - współczesne granice intymności komunikacji prywatnej

   13. 5. Semiotyka komunikacji prywatnej

   14. - znaki językowe, parajęzykowe

   15. - znaki niewerbalne

   16. - język ciała

  2. Etyka komunikacji prywatnej

   1. - zaufanie i fałsz w komunikacji prywatnej (szczególna rola usprawiedliwionego kłamstwa)

   2. - ograniczenie zakresu informacyjnego

   3. - otwarcie komunikacji prywatnej

  1. Teoria oceny społecznej oraz podejścia interakcyjnego

   1. -komunikacja prywatna jako skonwencjonalizowana gra o określonych regułach

   2. -postawy/strefy: akceptacja, odrzucenie, niezaangażowanie

   3. -czynniki modyfikujące postawy

Literatura podstawowa i uzupełniająca

M. Davis, K. Paleg, P. Fanning, Jak usprawnić komunikatywność, Gliwice, 2007.

M.Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańska, 2006.

B.E.Gronbeck, K.German, D.Ehninger, A.H.Monroe, Zasady komunikacji werbalnej, Poznań ,2001.

Nauka o komunikowaniu, red. B.Dobek-Ostrowska, Wrocław 2001.

Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. John Stewart, Warszawa 2000.

Em Griffin , Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.

R.Cialdini,Wywieranie wpływu na ludzi,Gdańsk 1999.

J.Czapliński,Wartościowanie.Efekt negatywności,Wrocław 1988.

J.Czapliński,Wartościowanie-zjawisko inklinacji pozytywnej,Wrocław 1985.

Internet-fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2000.

Językowy obraz świata, red. J.Bartmiński, Lublin, 2004.

Język a komunikacja.Język trzeciego tysiąclecia, red.G.Szpila,Kraków 2000.

Język w komunikacji, red. G.Habrajska, Łódź 2000

J.Kmita, Jak słowa łączą się ze światem, Poznań 1998.

J.Maciuszek, Negacja w języku i komunikacji. O przetwarzaniu negacji w kontekście opisu cech ludzi,

Kraków, 2006.

M.Górska-Olesińska, Słowo w sieci. Elektroniczne dyskursy, Opole, 2009.

J.Szwabe, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne, Poznań, 2008.

B.Drabik, Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej, Karków, 2010.

Umberto Eco, Pejzaż semiotyczny, Warszawa, 1972.

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

I. Informacje ogólne

1. Nazwa modułu kształcenia: Komunikacja społeczna

2. Kod modułu kształcenia: KS

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy

4. Kierunek studiów: projektowanie kultury

5. Poziom studiów: I stopień, stacjonarne/niestacjonarne

6. Rok studiów: III

7. Semestr: zimowy

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: ćwiczenia 15 h

9. Liczba punktów ECTS: 3

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy prowadzącego zajęcia: Eliza Grzelak, dr hab. profesor UAM, kontakt@elizagrzelak.pl

11. Język wykładowy: polski

II. Informacje szczegółowe

1. Cel (cele) modułu kształcenia

- sprawne opanowanie wybranych narzędzi i technik komunikacji społecznej

- różnicowanie procesów komunikacyjnych zgodne z kontekstem kulturowym zdarzenia komunikacyjnego

- wdrożenie zasad komunikacji interkulturowej

- zaprezentowanie kultury jako intersemiotycznego procesu komunikacyjnego

- sprawne wykorzystywanie poznanych narzędzi i technik komunikacji społecznej

- umiejętne funkcjonalizowanie procesów komunikacyjnych

- opracowywanie rozwiązań komunikacyjnych dla różnych przekazów i kontaktów interkulturowych

- zdobycie podstawowych kompetencji w zakresie promocji kultury

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują)

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu semiotyki kultury, wstępną wiedzę na temat kontaktów interkulturowych.

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

4. Treści kształcenia

5. Zalecana literatura

K.Arcimowicz, Obraz przemocy w mediach. Prawda. Fałsz. Stereotyp,Gdańsk 2003.

A.Batko, Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji,Gliwice 2005.

A.Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa,Warszawa1998

Manipulacja w języku,red. P.Krzyżanowski, P.Nowak, Lublin 2004.

A.Pitrus, Znaki na sprzedaż,Warszawa 2000.

Ch.Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja,Warszawa 2002.

M.Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji,Gdańska 2006.

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu

Zalecane treści, wykaz problemów, literatura będą publikowane na stronie prywatnej www.elizagrzelak.pl oraz na podstronie modułu.

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.

Materiały i publikacje będą znajdowały się w Bibliotece Kolegium Europejskiego UAM oraz we wskazanych wyżej przekazach elektronicznych.

III.Informacje dodatkowe

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania

1. Przekaz w formie wykładu

2. Indywidualna analiza tekstologiczna

3. Realizacja zadań w grupach

Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

KS_01Proszę omówić techniki retoryczne wykorzystywane w autokreacji.

KS_02 Proszę omówić na wybranym przykładzie intersemiotyczność reklamy.

KS_03Proszę wskazać czynniki generujące granice interkulturowe.

KS_04 Proszę skategoryzować znaki niewerbalne.

KS_05 Proszę omówić wybraną definicję prawdy.

2. Przewidywane obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)

4. Kryteria oceniania:

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu