Seminarium licencjackie

Podpowiedź bibliograficzna

Literatura

K.Albin,Reklama.Przekaz,odbiór,interpretacja,Warszawa2000.

K.Arcimowicz, Obraz przemocy w mediach. Prawda. Fałsz. Stereotyp., Gdańsk 2003.

N.Arutjunowa,Tipy jazykowych znaczenij. Ocenka,sobytije,fakt. Moskwa 1988.

J.D.Apresjan, Semantyka leksykalna, Wrocław- Warszawa-Kraków 2000.

A.Batko, Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji, Gliwice 2005.

A.Benedikt,Reklama jako proces komunikacji,Wrocław 2004.

M.Bogunia-Borowska,Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej,Kraków 2004.

J.Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa-Bydgoszcz 2000.

E.A.Bruneau,Recepta na reklamę,Warszawa 1991.

W.Budzyński, Reklama-techniki współczesnej perswazji, Warszawa 1999.

Bugajski M., 1993,Językoznawstwo normatywne, Warszawa.

D.Butler, Polski Dowcip,językowy,Warszawa 2001.

J.Caples,Skuteczna reklama,Kraków 2001.

R.Cialdini,Wywieranie wpływu na ludzi,Gdańsk 1999.

J.Czapliński,Wartościowanie.Efekt negatywności,Wrocław 1988.

J.Czapliński,Wartościowanie-zjawisko inklinacji pozytywnej,Wrocław 1985.

W. Dajewski, Śladami wielkich mówców. Z teorii i praktyki wygłaszania przemówień, Kraków,1970.

Dennison Dell,Tobey Linda, Podręcznik reklamy.Jak zdobyć rozgłos nie wydając fortuny na reklamę, Lublin 1997.

B.Dobek –Ostrowska,Współczesne systemy komunikowania,Wrocław 1997.

B.Dobek-Ostrowska,J.Frass,B.Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1999.

T.Dobrzyńska, E.Janus, Tekst i zdanie.Zbiór studiów,Wrocław 1983

A.Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa,Warszawa1998

Dziennikarstwo i świat mediów, red.Z.Bauer, E.Chudziński, Kraków 2000.

Estetyka reklamy,red.M.Ostrowicki,Kraków 2002.

J.Frass,Dziennikarski warsztat językowy,Wrocław,1999.

A.Furdal, językoznawstwo otwarte, Wrocław 1990,2000.

M.Głowiński,Nowomowa po polsku,Warszawa 1991.

T.Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2001.

E.Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000.

M,Golka, Świat reklamy, Warszawa 1994.

M.Golka, Kultura w przestrzeni globalnej, Poznań 2002.

E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.

B.E.Gronbeck, K.German, D.Ehninger, A.H.Monroe, Zasady komunikacji werbalnej, Poznań ,2001.

A.Grybosiowa,Język wtopiony w rzeczywistość,Katowice 2003.

R.Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001.

Internet-fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2000.

Językowy obraz świata, red. J.Bartmiński, Lublin, 2004.

Język a komunikacja.Język trzeciego tysiąclecia, red.G.Szpila,Kraków 2000.

Język w komunikacji, red. G.Habrajska, Łódź 2000

Język w kręgu wartości,red. J.Bartmiński,Lublin 2003.

J.Kall, Reklama, Warszawa 1995.

J.Kmita, Jak słowa łączą się ze światem, Poznań 1998.

Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa,red.E.Tabakowska,Kraków 2001.

G.Kleiber,Semantyka prototypu, kategorie i znaczenia leksykalne, Kraków 2003.

Z.Kloch, Spory o język, Warszawa 1995.

M.Korolko,Sztuka retoryki.Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1998.

M.Kochan, Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2003.

I.Kurcz, Język a reprezentacja świata w umyśle, Warszawa 1987.

I. Kurcz,Psychologia języka i komunikacji,Warszawa 2000.

B.Kwarciak,Co trzeba wiedzieć o reklamie, Kraków,1999.

E.Laskowska, Typy wartości w tekstach potocznych, Bydgoszcz 1992.

Leksykon mediów,red. E.Banaszkiewicz-Zygmunt,PWN ,Warszawa

P.Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999.

Roy Lilley, Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi?, Poznań 2004.

J.Lux,A.Michalska-Kobiela,Reklama,Warszawa 2001.

T.Łysakowski,Wpływowe osoby.Gramatyka i perswazja,Warszawa 2005.

Manipulacja w języku, red.P.Krzyżanowski,P.Nowak,Lublin 2004.

W.Marciszewski, Sztuka dyskutowania, Warszawa, 1971.

Marketing wartości społecznych, red.W.Dmochowski,Poznań 2003.

Moda jako problem lingwistyczny,red.K.Wojtczuk,Siedlce 2002.

Mowa kontrolowana, szkice o języku publicznym w Polsce po 1989 roku,red.B.Bakuła ,Poznań 2003.

Mosty zamiast murów, red. J.Stewart, Warszawa 2002.

Mowa rozświetlona myślą,1999,red.J.Miodek,Wrocław.

Nauka o komunikowaniu, red. B.Dobek-Ostrowska, Wrocław 2001.

Nazwy wartości, red. J.Bartmiński, M.Mazurkiewicz-Brzozowska, Lublin 1993.

Z.Nęcki,Komunikacja międzyludzka,Kraków 2000.

O definicjach i definiowaniu,red.J.Bartmiński,R.Tokarski,Lublin 1993.

O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny,1996,red.J.Miodek,Wrocław.

W.Pisarek,Nowa retoryka dziennikarska,Kraków 2002.

A.Pitrus, Znaki na sprzedaż, Warszawa 2000.

A.Pitrus ,Zrozumieć reklamę,Kraków2001.

J.Pelc,Wstęp do semiotyki,Warszawa 1982.

Ch.Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Warszawa 2002.

Polszczyzna XX wieku.Ewolucja i perspektywy rozwoju, red.S.Dubisz,S.Gajda, Warszawa 2001.

Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, red. K.Handke, H.Dalewska–Greń, Warszawa 1994.

K.Popper, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje. Warszawa 1999.

Popularna encyklopedia mass mediów, red.J.Skrzypczak,Poznań 1999.

Profilowanie w języku i tekście, red. J.Bartmiński, R.Tokarski, Lublin 1998.

J.Puzynina,Słowo-wartość-kultura, Lublin 1997.

K.Skowronek, Reklama.Studium pragmalingwistyczne,Kraków 1994.

Skuteczność słowa w działaniach politycznych,red.E.Laskowska,Bydgoszcz 1999.

T.Smółkowa,Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej,Kraków2001.

J.Sobczak,Podstawy prawa autorskiego,Poznań 1995.

J.Stankiewicz,Komunikowanie się w organizacji,Wrocław 1998.

A.Starzec,Współczesna polszczyzna popularnonaukowa,Opole 1999.

Studia z teorii komunikowania masowego, red.B.Dobek-Ostrowska,Wrocław 1999.

E.Szczęsna ,Poetyka reklamy,Warszawa 2003.

Tekst w mediach, red. K.Michalewski, Łódź,2002

R.Tokarski,Mechanizmy perswazyjne w reklamie,Aida Media 1995,nr 10.

Wartości w języku i tekście,red.J.Puzynina,J.Bartmiński,Wrocław 1991.

U.Werner,Reklama-podstawowa wiedza o reklamie,Thaurus,2001.

R.White,Reklama, czyli co to jest i jak się ją robi, Warszawa 1993.

B.L. Whorf, Język, myśli rzeczywistość, Warszawa 1982.

U.Wieczorek, Wartościowanie, perswazja, język, Kraków 1999.

A.Wierzbicka, Język-Umysł-Kultura, Warszawa 1999.

A.Wiszniewski, Jak przekonujaco mówić i przemawiać, Warszawa, 1994.

L.Wojtasik, Propaganda wizualna,Warszawa 1987.

Współczesne systemy komunikowania, red. B.Dobek- Ostrowska, Wrocław1998.

Współczesny język polski, red.J.Bartmiński,Lublin 2001.

W zwierciadle języka i kultury, red. J.Adamowski, St.Niebrzegowska, Lublin 1999.

Halina iTadeusz Zgółkowie, Językowy savoir-vivre, Poznań1992.

J.Ziomek, Retoryka opisowa,Wrocław,1990.

Uzupełnienie

Językoznawstwo kognitywne III. Kognitywizm w świetle innych teorii, red.Olga Sokołowska, Danuta Stanulewicz, Gdańsk, 2006.

Grzeczność na krańcach świata, red. Małgorzata Marcjanik, Warszawa, 2007.

Małgorzata Kita, Aldona Skudrzykowa, Człowiek i jego świat w słowach i tekstach, Katowice 2002.

Język zwierciadłem kultury czyli nasza codzienna polszczyzna, red. Halina Zgółkowa, Poznań, 1988.

Język a tożsamość narodowa, red. Maria Bobrownicka, Kraków,2000.

Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, red.Jan Mazur, Magdalena Rumińska,Lublin, 2007.

Język i społeczeństwo, red. Michał Głowiński, Warszawa, 1980.

M.Krąpiec, Język i świat realny,Lublin, 1985.

Ironia, red. M.Głowinski, Gsańsk,2002.

S.Kripke, Nazywanie a konieczność,Warszawa,1988.

M.Maciejewski, Gatunki hipertekstu w perspektywie tekstologicznej, Analiza na przykładzie internetowych prezentacji przedsiębiorstw, Poznań, 2009.

J.Maciuszek, Negacja w języku i komunikacji.O przetwarzaniu negacji w kontekście opisu cech ludzi, Kraków, 2006.

M.Górska-Olesińska, Słowo w sieci. Elektroniczne dyskursy, Opole, 2009.

J.Szwabe, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne, Poznań, 2008.

B.Drabik, Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej, Karków, 2010.

O.Przybyła, Akty mowy w języku nauczycieli, Katowice 2004.

P.Żmigrodzki, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2005.

Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, red. Kazimierz Ożóg, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów 2006.

R.Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin, 2004.

Umberto Eco, Pejzaż semiotyczny, Warszawa, 1972.

Filozofia

Manfred Geier, Gra językowa filozofów. Od Parmenidesa do Wittgensteina,Warszawa 2000.

Piotr Orlik, Horyzonty wrazliwości.Filozoficzne mozliwości konstytuowania wrazliwości poindeferencjalnej. Poznań 2003.(semiotyka)M.Maciejczyk, Intencjonalno ść i znaczenie jezykowe, Warszawa 2010.

W gąszczu znaków, red.P.Orlik, Poznań 2004.

Powaga ironii, red.A.Doda, Toruń, 2004.

A., Doda, Ironia i ofiara,Poznań 2007.

Język, swiat, rozumienie, red. A.Przyłębski, Włocławek 2007.

Janina Kotarbińska, Z zagadnień teorii nauki i teorii jezyka,Warszawa 1990.

Jan Kurowicki, Zerowość estetyczna,Warszawa 2008.