Seminarium magisterskie

Tematyka

Przedmiotem rozważań i analiz będzie komunikacja społeczna w perspektywie filologicznej.

Zakres badań:

1.Semiotyka reklamy

2.Komunikacja w organizacji

3.Komunikacja międzykulturowa

4.Determinizm technologiczny

5.Skuteczność komunikacji

6.Etyka komunikacji
Podpowiedź bibliograficzna

K.Albin,Reklama.Przekaz,odbiór,interpretacja,Warszawa2000.

K.Arcimowicz, Obraz przemocy w mediach. Prawda. Fałsz. Stereotyp., Gdańsk 2003.

N.Arutjunowa,Tipy jazykowych znaczenij. Ocenka,sobytije,fakt. Moskwa 1988.

J.D.Apresjan, Semantyka leksykalna, Wrocław- Warszawa-Kraków 2000.

A.Batko, Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji, Gliwice 2005.

A.Benedikt,Reklama jako proces komunikacji,Wrocław 2004.

M.Bogunia-Borowska,Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej,Kraków 2004.

J.Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa-Bydgoszcz 2000.

E.A.Bruneau,Recepta na reklamę,Warszawa 1991.

W.Budzyński, Reklama-techniki współczesnej perswazji, Warszawa 1999.

Bugajski M., 1993,Językoznawstwo normatywne, Warszawa.

D.Butler, Polski Dowcip,językowy,Warszawa 2001.

J.Caples,Skuteczna reklama,Kraków 2001.

R.Cialdini,Wywieranie wpływu na ludzi,Gdańsk 1999.

J.Czapliński,Wartościowanie.Efekt negatywności,Wrocław 1988.

J.Czapliński,Wartościowanie-zjawisko inklinacji pozytywnej,Wrocław 1985.

W. Dajewski, Śladami wielkich mówców. Z teorii i praktyki wygłaszania przemówień, Kraków,1970.

Dennison Dell,Tobey Linda, Podręcznik reklamy.Jak zdobyć rozgłos nie wydając fortuny na reklamę, Lublin 1997.

B.Dobek –Ostrowska,Współczesne systemy komunikowania,Wrocław 1997.

B.Dobek-Ostrowska,J.Frass,B.Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1999.

T.Dobrzyńska, E.Janus, Tekst i zdanie.Zbiór studiów,Wrocław 1983

A.Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa,Warszawa1998

Dziennikarstwo i świat mediów, red.Z.Bauer, E.Chudziński, Kraków 2000.

Estetyka reklamy,red.M.Ostrowicki,Kraków 2002.

J.Frass,Dziennikarski warsztat językowy,Wrocław,1999.

A.Furdal, językoznawstwo otwarte, Wrocław 1990,2000.

M.Głowiński,Nowomowa po polsku,Warszawa 1991.

T.Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2001.

E.Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000.

M,Golka, Świat reklamy, Warszawa 1994.

M.Golka, Kultura w przestrzeni globalnej, Poznań 2002.

E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.

B.E.Gronbeck, K.German, D.Ehninger, A.H.Monroe, Zasady komunikacji werbalnej, Poznań ,2001.

A.Grybosiowa,Język wtopiony w rzeczywistość,Katowice 2003.

R.Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001.

Internet-fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2000.

Językowy obraz świata, red. J.Bartmiński, Lublin, 2004.

Język a komunikacja.Język trzeciego tysiąclecia, red.G.Szpila,Kraków 2000.

Język w komunikacji, red. G.Habrajska, Łódź 2000

Język w kręgu wartości,red. J.Bartmiński,Lublin 2003.

J.Kall, Reklama, Warszawa 1995.

J.Kmita, Jak słowa łączą się ze światem, Poznań 1998.

Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa,red.E.Tabakowska,Kraków 2001.

G.Kleiber,Semantyka prototypu, kategorie i znaczenia leksykalne, Kraków 2003.

Z.Kloch, Spory o język, Warszawa 1995.

M.Korolko,Sztuka retoryki.Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1998.

M.Kochan, Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2003.

I.Kurcz, Język a reprezentacja świata w umyśle, Warszawa 1987.

I. Kurcz,Psychologia języka i komunikacji,Warszawa 2000.

B.Kwarciak,Co trzeba wiedzieć o reklamie, Kraków,1999.

E.Laskowska, Typy wartości w tekstach potocznych, Bydgoszcz 1992.

Leksykon mediów,red. E.Banaszkiewicz-Zygmunt,PWN ,Warszawa

P.Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999.

Roy Lilley, Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi?, Poznań 2004.

J.Lux,A.Michalska-Kobiela,Reklama,Warszawa 2001.

T.Łysakowski,Wpływowe osoby.Gramatyka i perswazja,Warszawa 2005.

Manipulacja w języku, red.P.Krzyżanowski,P.Nowak,Lublin 2004.

W.Marciszewski, Sztuka dyskutowania, Warszawa, 1971.

Marketing wartości społecznych, red.W.Dmochowski,Poznań 2003.

Moda jako problem lingwistyczny,red.K.Wojtczuk,Siedlce 2002.

Mowa kontrolowana, szkice o języku publicznym w Polsce po 1989 roku,red.B.Bakuła ,Poznań 2003.

Mosty zamiast murów, red. J.Stewart, Warszawa 2002.

Mowa rozświetlona myślą,1999,red.J.Miodek,Wrocław.

Nauka o komunikowaniu, red. B.Dobek-Ostrowska, Wrocław 2001.

Nazwy wartości, red. J.Bartmiński, M.Mazurkiewicz-Brzozowska, Lublin 1993.

Z.Nęcki,Komunikacja międzyludzka,Kraków 2000.

O definicjach i definiowaniu,red.J.Bartmiński,R.Tokarski,Lublin 1993.

O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny,1996,red.J.Miodek,Wrocław.

W.Pisarek,Nowa retoryka dziennikarska,Kraków 2002.

A.Pitrus, Znaki na sprzedaż, Warszawa 2000.

A.Pitrus ,Zrozumieć reklamę,Kraków2001.

J.Pelc,Wstęp do semiotyki,Warszawa 1982.

Ch.Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Warszawa 2002.

Polszczyzna XX wieku.Ewolucja i perspektywy rozwoju, red.S.Dubisz,S.Gajda, Warszawa 2001.

Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, red. K.Handke, H.Dalewska–Greń, Warszawa 1994.

K.Popper, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje. Warszawa 1999.

Popularna encyklopedia mass mediów, red.J.Skrzypczak,Poznań 1999.

Profilowanie w języku i tekście, red. J.Bartmiński, R.Tokarski, Lublin 1998.

J.Puzynina,Słowo-wartość-kultura, Lublin 1997.

K.Skowronek, Reklama.Studium pragmalingwistyczne,Kraków 1994.

Skuteczność słowa w działaniach politycznych,red.E.Laskowska,Bydgoszcz 1999.

T.Smółkowa,Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej,Kraków2001.

J.Sobczak,Podstawy prawa autorskiego,Poznań 1995.

J.Stankiewicz,Komunikowanie się w organizacji,Wrocław 1998.

A.Starzec,Współczesna polszczyzna popularnonaukowa,Opole 1999.

Studia z teorii komunikowania masowego, red.B.Dobek-Ostrowska,Wrocław 1999.

E.Szczęsna ,Poetyka reklamy,Warszawa 2003.

Tekst w mediach, red. K.Michalewski, Łódź,2002

R.Tokarski,Mechanizmy perswazyjne w reklamie,Aida Media 1995,nr 10.

Wartości w języku i tekście,red.J.Puzynina,J.Bartmiński,Wrocław 1991.

U.Werner,Reklama-podstawowa wiedza o reklamie,Thaurus,2001.

R.White,Reklama, czyli co to jest i jak się ją robi, Warszawa 1993.

B.L. Whorf, Język, myśli rzeczywistość, Warszawa 1982.

U.Wieczorek, Wartościowanie, perswazja, język, Kraków 1999.

A.Wierzbicka, Język-Umysł-Kultura, Warszawa 1999.

A.Wiszniewski, Jak przekonujaco mówić i przemawiać, Warszawa, 1994.

L.Wojtasik, Propaganda wizualna,Warszawa 1987.

Współczesne systemy komunikowania, red. B.Dobek- Ostrowska, Wrocław1998.

Współczesny język polski, red.J.Bartmiński,Lublin 2001.

W zwierciadle języka i kultury, red. J.Adamowski, St.Niebrzegowska, Lublin 1999.

Halina iTadeusz Zgółkowie, Językowy savoir-vivre, Poznań1992.

J.Ziomek, Retoryka opisowa,Wrocław,1990.

Uzupełnienie

Językoznawstwo kognitywne III. Kognitywizm w świetle innych teorii, red.Olga Sokołowska, Danuta Stanulewicz, Gdańsk, 2006.

Grzeczność na krańcach świata, red. Małgorzata Marcjanik, Warszawa, 2007.

Małgorzata Kita, Aldona Skudrzykowa, Człowiek i jego świat w słowach i tekstach, Katowice 2002.

Język zwierciadłem kultury czyli nasza codzienna polszczyzna, red. Halina Zgółkowa, Poznań, 1988.

Język a tożsamość narodowa, red. Maria Bobrownicka, Kraków,2000.

Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, red.Jan Mazur, Magdalena Rumińska,Lublin, 2007.

Język i społeczeństwo, red. Michał Głowiński, Warszawa, 1980.

M.Krąpiec, Język i świat realny,Lublin, 1985.

Ironia, red. M.Głowinski, Gsańsk,2002.

S.Kripke, Nazywanie a konieczność,Warszawa,1988.

M.Maciejewski, Gatunki hipertekstu w perspektywie tekstologicznej, Analiza na przykładzie internetowych prezentacji przedsiębiorstw, Poznań, 2009.

J.Maciuszek, Negacja w języku i komunikacji.O przetwarzaniu negacji w kontekście opisu cech ludzi, Kraków, 2006.

M.Górska-Olesińska, Słowo w sieci. Elektroniczne dyskursy, Opole, 2009.

J.Szwabe, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne, Poznań, 2008.

B.Drabik, Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej, Karków, 2010.

O.Przybyła, Akty mowy w języku nauczycieli, Katowice 2004.

P.Żmigrodzki, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2005.

Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, red. Kazimierz Ożóg, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów 2006.

R.Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin, 2004.

Umberto Eco, Pejzaż semiotyczny, Warszawa, 1972.