Studia podyplomowe

Plan zjazdu

25 -27.11.2011

16-18.12.2011

27-29.01.2012

24-26.02.2012

23-25.03.2012

Praca samodzielna

1h konsultacji - Retoryka dawniej i dziś

1h konsultacji - Wstęp do teorii komunikacji

4h-samodzielna praca - Prawne aspektów komunikowania

4h-samodzielna praca - Problemy komunikacji werbalnej

Prowadzący-I semestr

Wstęp do teorii komunikacji-15h, prof. Eliza Grzelak

Podstawy semiotyki- 10h, dr Artur Kamczacki

Retoryka dawniej i dziś- 15h, mgr Karolina Kulpa

Etyka komunikacji- 10h, dr Mieszko Ciesielski

Filozofia komunikacji-15h, dr Mieszko Ciesielski

Problemy komunikacji werbalnej-30 h, prof. Eliza Grzelak

Problemy komunikacji niewerbalnej-10h, dr Katarzyna Jędraszczyk

Komunikacja w środowisku zróżnicowanym kulturowo-10h, dr Katarzyna Mirgos

Prawne aspekty komunikowania- 20 h, dr Witold Sobczak

Semiotyka komunikacji- dr Artur Kamczycki

Wykaz problemów do prowadzonych przeze mnie przedmiotów

Wstęp do teorii komunikacji

 1. Przedmiot i zakres badań komunikacji społecznej oraz komunikacji w organizacji

 2. Tradycje komunikacji

 3. Podział funkcjonalny komunikacji (determinizm technologiczny)

 4. Cztery zasady rządzące komunikacją-nieprzewidywalność, zaufanie, rozumna interakcja, wzajemność

 5. Podstawowe zdarzenia komunikacyjne: autoprezentacja, dyskusja, negocjacje, spór

 6. Intencjonalność komunikacji-intencja, perswazja, manipulacja

 7. Relatywizm kulturowy komunikacji

Problemy komunikacji werbalnej- wykład

 1. Język - podstawowe narzędzie komunikacji

 2. Podział wewnętrzny języka-różnicowanie rejestrów

 3. Funkcjonalność języka

 4. Język jako narzędzie kreacji świata

 5. Etykieta językowa

 6. Język płci

 7. Komunikacja zawodowa-wewnętrzna

 8. Komunikacja zawodowa zewnętrzna

Problemy komunikacji-konwersatorium

 1. Ćwiczenie autoprezentacji

 2. Ćwiczenie dyskusji- Tolerancja i akceptacja fundament komunikacji w organizacji

3,4. Relatywizm kulturowy- filmowa ilustracja problemu

5. Asertywność i kreatywność narzędzia komunikacji zawodowej

Studia Podyplomowe Komunikacja w organizacji

Plan zjazdów

II semestr

20-22 IV. 2012

25-27. V. 2012

8-10.VI. 2012

22-24. VI. 2012

Praca samodzielna studenta

2h-funkcjonalność komunikacji

2h-psychologia relacji

2h- zarządzanie konfliktem (warsztat )

2h- zarządzanie konfliktem (konwersatorium)

2h-sztuka negocjacji (konwersatorium)

2h- sztuka negocjacji (warsztaty)

4h- zarządzanie zasobami ludzkimi (konwersatorium)

2h- zarządzanie zasobami ludzkimi (wykład)

2h wybrane strategie komunikacyjne (wykład)

Tematy prac zaliczeniowych

1.Komunikacja niewerbalna w szkole

2.Komunikacja niewerbalna w wybranym miejscu pracy

3.Etykieta zawodowa

4.Komunikacja zawodowa na granicy płci

6.Elektroniczna komunikacja z klientem

7.Dobra kłótnia

8.Kompromis jako forma zwycięstwa

9.Zawodowa funkcjonalność dyskusji

10.Autoprezentacja

11.Komunikacja pionowa w organizacji

12.Komunikacja pozioma w organizacji

13.Promocja firmy

14.Promocja produktu

15.PR wewnętrzny

16.PR zewnętrzny

17.Analiza wybranej strategii komunikacyjnej

18.Analiza wybranej formy zarządzania