Curriculum Vitae

Wykształcenie

W 1979 roku zostałam absolwentką II LO im.Władysława Broniewskiego w Koszalinie. Maturę zdawałam pisemnie z matematyki i języka polskiego oraz ustnie z historii i języka polskiego. Egzamin ustny z języka polskiego miał formę obrony pracy dyplomowej - Rozwój leksykografii polskiej , przygotowywanej przeze mnie przez dwa lata pod kierunkiem- mojej nauczycielki języka polskiego Profesor Janik. Praca ta wygrała konkurs ogólnopolski na najlepszą dyplomową pracę maturalną. W nagrodę za bardzo dobre wyniki otrzymałam skierowanie na studia bez konieczności zdawania egzaminu. Wybrałam filologię polską na Uniwersytecie im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. Już wtedy wiedziałam, że interesuje mnie głównie językoznawstwo.

W 1984 ukończyłam z oceną bdb studia polonistyczne. Pracę magisterską pt. Integracja językowa we wsi Obora.Nazwy części wozu drewnianego przygotowałam pod kierunkiem Profesora Zygmunta Zagórskiego.

Doświadczenie zawodowe

W październiku tego samego roku rozpoczęłam staż asystencki, w następnym roku zostałam asystentem w Instytucie Filologii Polskiej UAM.

W 1994 roku obroniłam pracę doktorską Nazewnictwo terenowe Gniezna oraz gmin Gniezno i Niechanowo, przygotowaną pod kierunkiem Profesora Zygmunta Zagórskiego.

Od 1993 roku do 2005 roku pracowałam w zespole opracowującym Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, którego redaktorem naukowym jest Profesor Halina Zgółkowa.

Od 2003 roku do 2006 roku byłam zastępcą dyrektora ds studenckich Collegium Europaeum Gnesnense.

W latach 2006-2009 wykładałam i prowadziłam konwersatoria oraz seminaria licencjackie również w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie.

Praca dydaktyczna

1. Autorskie programy nauczania

Program studiów dla kierunku- filologia, specjalność- europejska komunikacja społeczna, studiów licencjackich stacjonarnych i zaocznych oraz dwuletnich uzupełniających magisterskich stacjonarnych i zaocznych, Collegium Europaeum Gnesnense, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (współautorstwo).

Program nauczania języka polskiego w klasach akademickich Język polski –źródłem tożsamości narodowej, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji i sportu 31. maja 2004 roku .

Program ramowy eksperymentu dydaktycznego Kształcenie w klasie akademickiej (DKOS-3-PMU-5011-10/04) (współautorstwo).

Program ramowy specjalności Kultura komunikacji, dla studentów filologii polskiej, na studiach licencjackich oraz dwuletnich uzupełniających magisterskich (współautorstwo).

Ponadto problematyka (także wykaz lektur) zajęć autorskich objętych minimum programowym specjalności - europejska komunikacja społeczna:

-kultura komunikacji,

-komunikacja praktyczna,

-komunikacja naukowa,

-podstawy komunikacji werbalnej(wykład i ćwiczenia),

-wstęp do teorii komunikacji (wykład).

2. Zajęcia autorskie pozaprogramowe

Zajęcia fakultatywne (dla studentów polonistyki):

-język reklamy,

-zróżnicowanie wewnętrzne współczesnego języka polskiego,

-język a rzeczywistość,

-wstęp do onomastyki,

-zróżnicowanie regionalne języka polskiego,

-Mosty zamiast murów- podstawy komunikacji językowej,

- Porozmawiaj ze mną- funkcja społeczna języka,

-teoretyczne i praktyczne podstawy komunikacji interpersonalnej.

Warsztaty (dla studentów europejskiej komunikacji społecznej):

-język reklamy,

- podstawy dziennikarstwa,

-komunikacja w miejscu pracy,

-negocjacje.

3. Zajęcia ujęte w minimum programowym

Ćwiczenia:

-gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego,

-nauka o współczesnym języku polskim,

-leksykologia i leksykografia,

-leksykografia i bibliografia,

-gramatyka historyczna języka polskiego,

-historia języka polskiego,

-gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego,

-kultura języka,

-wstęp do nauki o języku,

-dialektologia,

-retoryka,

-komunikacja praktyczna,

-komunikacja naukowa,

-podstawy komunikacji werbalnej,

-kultura komunikacji.

Wykłady:

-podstawy komunikacji werbalnej (dla studentów europejskiej komunikacji społecznej),

-wstęp do teorii komunikacji ( dla studentów europejskiej komunikacji społecznej),

-podstawy komunikacji werbalnej(dla studentów europejskiej komunikacji społecznej),

-językoznawstwo ogólne (dla studentów slawistyki),

-wstęp do nauki o języku (dla studentów slawistyki).

4. Dydaktyka poza Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie, dla studentów filologii polskiej, specjalność medioznawstwo:

-stylistyka,

-historia mediów,

-współczesne media,

-public relations.

5. Seminaria licencjackie

Byłam promotorem kilkudziesięciu prac licencjackich

15- w oddziale zamiejscowym UAM w Kaliszu,

8- w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie,

79- w Collegium Europaeum Gnesnense UAM w Gnieźnie,

obecnie prowadzę seminarium licencjackie- 15 osób.

Ponadto kilkadziesiąt prac recenzowałam

6. Seminaria magisterskie

Recenzowałam 8 prac magisterskich w Collegium Europaeum Gnesnense UAM w Gnieźnie i 2 prace magisterskie w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu.

7. Seminarium doktorskie

Obecnie jestem opiekunem naukowym trzech studentów studiów doktoranckich.

Znajomość języków obcych

angielski-znajomość praktyczna

rosyjski-znajomość bardzo dobra

łaciński-znajomość bierna

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

Ogólnopolskie

-Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

-Polskie Towarzystwo Językoznawcze

Regionalne

-Gnieźnieńskie Towarzystwo Naukowe- członek założyciel, od 2008 członek zarządu

Osiągnięcia w pracy organizacyjnej

1. Prowadzenie sekcji medioznawczej Koła Naukowego Studentów Collegium Europaeum Gnesnense; pomogłam studentom w organizacji ogólnopolskiej konferencji „Media pomoc czy zagrożenie”, kilku moich podopiecznych przygotowało wystąpienia naukowe, które zostały opublikowane w recenzowanych tomach pokonferencyjnych.

2. Praca w jury konkursu na temat współczesnego języka polskiego organizowanego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego.

3. Przygotowanie merytoryczne cyklu wykładów na temat komunikacji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego.

4. Udział w pracach komisji rekrutacyjnych, w roku 1984 jako sekretarz, od roku 1985 jako egzaminator (w roku 2005 uczestniczyłam w pracach czterech takich komisji). Współautorstwo testów egzaminacyjnych na Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne w latach 2003-2005.

5. Praca opiekuna roku w latach 2002-2006.

6. Udział w pracach Rady Wydziału (jako reprezentant młodszych pracowników naukowych).

7. Organizacja i współorganizacja wielu konferencji naukowych odbywających się w Gnieźnie i Poznaniu, organizowanych przez Zakład Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki oraz katedry Wydziału Prawa i Collegium Europaeum Gnesnense.

8. Organizacja kilku wycieczek dla pracowników i studentów oraz uczestników konferencji do Gniezna, w szczególności do archiwum katedralnego w Gnieźnie.

9. Przygotowanie wraz ze studentami Collegium Europaeum Gnesnense otwartych spotkań naukowych z okazji Dni Papieskich, lata 2006-2007.

10.Pomoc studentom w organizacji Juwenaliów lata 2003-2005.

11.Pomoc w organizacji Festiwalu Nauki lata 2003-2005.

12.Praca przy reaktywacji średniowiecznego święta młodszego kleru Festa Fatuorum (cykl spotkań kulturalno-naukowych, warsztaty poetyckie, teatralne, muzyczne, przygotowaniemultimedialnej prezentacji walorów kulturalno-historycznych Gniezna). Święto to trwało trzy dni, przyjęło postać Festiwalu poezji, teatru i muzyki. W projekcie uczestniczyli studenci i pracownicy Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz studenci i pracownicy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

13.Nadzór merytoryczny nad projektami badawczymi uczniów klas akademickich oraz przygotowanie otwartych prezentacji wyników badań w postaci corocznej uczniowsko-studenckiej konferencji naukowej.

Tematy ogólne projektów:

-2003/4 Tożsamość regionalna Polaków,

-2004/5 Kultura „młodzieżowa”,

-2005/6 Tolerancja,

-2006/7 Kultura popularna rodziców i nasza,

-2007/8 Reklama,

-2008/2009 Komunikacja polisemiotyczna

-2009/2010-Etykieta językowa dawniej i dziś

14.Nadzorowanie studenckich praktyk zawodowych-2005

15.Opracowanie i doprowadzenie do podpisu umowy o współpracy międzynarodowej między Dolmetscherschule Germersheim Universitat Mainz a Collegium Europaeum Gnesnense UAM.

16.Przygotowanie i wygłoszenie wykładu dla Wydziału Slawistyki Dolmetscherschule Germersheim Universitat Maisz.

17.Wdrożenie oraz prowadzenie projektu Klasa akademicka w trzech liceach: w Liceum Ogólnokształcącym w Strzelnie (2004), I LO im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie (2003-2008), LO im. Prymasa Tysiąclecia ST. Wyszyńskiego w Opalenicy (2004-2008).

18.W latach 2006-2008 brałam udział w pracach mających na celu zarejestrowanie Gnieźnieńskiego Towarzystwa Naukowego; byłam członkiem założycielem; obecnie jestem członkiem zarządu tego Towarzystwa.

19.Przygotowanie Międzynarodowego Kolokwium organizowanego w Gnieźnie przez Fundację św. Wojciecha w Krefeld, które zaowocowało przyznaniem pierwszego stypendium naukowego ufundowanego przez tę Fundacje studentce Collegium Europaeum Gnesnense UAM-2005

20.Rozpoczęcie prac nad powołaniem, razem ze studentami Instytutu Filologii Polskiej UAM, Międzywydziałowego Koła Badań Interdyscyplinarnych nad Komunikacją Międzyludzką Porozumienie.

Moje hobby

Każdą wolną chwilę spędzam we własnym ogrodzie. Zakładam go od 10 lat. Ogród jest bardzo duży. Na 2000 m zaprojektowałam ogrody: kwiatowy, śródziemnomorski, japoński. Prace nad ustanowieniem ogrodu nadal trwają, jedne rośliny umierają z powodu przemarznięcia lub choroby, inne rozrastają się przejmując władzę nad ogrodem. Dosadzam rośliny, które przez te lata polubiłam bardziej od innych. Popełniam też coraz mniej błędów, mam nadzieję, że za kilka lat mój ogród przyjmie oczekiwana formę.

Amatorska uprawa ogrodu to lekcja pokory. Zrozumienie, że tylko współpracując z naturą, słuchając jej potrzeb, stworzy się idealny ogród, zajmuje nieco czasu. Największą radość sprawia wymierny efekt pracy ogrodnika. Obserwując swój ogród nie tylko odczuwam satysfakcję. Ogród dostarcza mi wiele doznań emocjonalnych i estetycznych.