Publikacje

Książki

 • Z.Zagórski, A.Sieradzki, Eliza Grzelak, Mały atlas województwa gorzowskiego, T.1,Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992.

 • E.Grzelakowa, Grzybowo, Cierpięgi, Kareja... historia ukryta w nazwach. Toponimia miasta Gniezna oraz gmin Gniezno i Niechanowo, Wydawnictwo TUM, Gniezno 2006.

 • Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, Wydawnictwo Kurpisz, t.1-50. Poznań 1994-2005.(współautorstwo)

 • Eliza Grzelakowa, W poszukiwaniu Edenu. Językowo-kulturowy obraz współczesnego polskiego ogrodu ozdobnego. Kreacja czasu i przestrzeni, Wydawnictwo TUM, Gniezno 2008.

Ważniejsze artykuły po doktoracie

 • E.Grzelakowa, T.Mika, O przezwiskach w Wielkopolsce. Część I- motywacja, [ w:] W przyjacielskim kręgu. Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza, Poznań 1996.

 • E.Grzelakowa, Socjolingwistyczne aspekty badań onomastycznych, [ w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, T.II. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Filologiczno - Filozoficzny, Prace Komisji Językoznawczej T.26., Poznań 1997.

 • E.Grzelakowa, Nazwy terenowe w formie wyrażeń przyimkowych, [w:] Studia Pragmalingwistyczne, red. J.Porayski-Pomsta, H.Zgółkowa, Warszawa 1997.

 • E.Grzelakowa, Nazwy terenowe sołectwa Muchy w województwie kaliskim , [w:] Viribus Unitis. Księga poświęcona Profesor Monice Gruchmanowej w 75- lecie urodzin, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza, Poznań 1998.

 • E. Grzelakowa, Style założeń ogrodniczych i ich określenia ,[ w:] Silva rerum. Księga poświęcona Profesorowi Markowi Kornaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza, Poznań 1999.

 • E. Grzelakowa, O ironii w dyskursie politycznym [w:] Język w komunikacji, red. G. Habrajska,t.1, Łódź 2000 r.

 • E. Grzelakowa, Ironia w komentarzu prasowym , [w:] Tekst w mediach, red. K.Michalewski, Łódź, 2002.

 • E. Grzelakowa, M. Rzeszutek, Relatywizm kulturowy wobec językowej kreacji świata w mediach, [w:] Moda jako problem lingwistyczny, red. K.Wojtczuk, Siedlce 2002.

 • E. Grzelakowa, O sposobach kategoryzowania w regionalnych odmianach języka polskiego, [w:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki, red. Sławomir Gala, Łódź 2002.

 • E.Grzelakowa, O propagowaniu wiedzy ogrodniczej w opracowaniach popularnonaukowych, [w:] O trudnym łatwo, red. Jan Miodek, Monika Zaśko-Zielińska, Wrocław 2002.

 • E.Grzelakowa, Toponim jako element językowego obrazu świata, [w:] Język polski. Współczesność, historia, red. Wł. Książek-Bryłowa, H.Duda, Lublin 2002.

 • E. Grzelakowa, Świat, ojczyzna, Kościół – o sposobach kategoryzowania w prasie katolickiej, [w:] Język religijny dawniej i dziś, red. S.Mikołajczak, ks. T.Węcławski, Poznań 2004.

 • Eliza Grzelakowa, Kategoria przestrzeni w językowym obrazie współczesnego polskiego ogrodu ozdobnego, [w:] Przestrzeń w języku i w kulturze. Analiza tekstów literackich i wybranych dziedzin sztuki, red. J.Adamowski, Lublin 2005.

 • Eliza Grzelak: Zróżnicowanie funkcjonalne języka religijnego , [w:] Język religijny dawniej i dziś, t.II, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań, 2005.

 • Eliza Grzelakowa, Ogród jako zjawisko ponadkulturowe, [w:] Wielokulturowość w języku, Język a kultura, tom 18, red. Anna Dąbrowska, Anna Burzyńska-Kamieniecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006;

 • Eliza Grzelakowa, Zdarzenia komunikacyjne służące budowaniu więzi społecznej, [w:] Oblicza komunikacji, t.1., Język a komunikacja, t.12, red. Irena Kamińska –Szmaj, Tomasz Piekut, Monika Zaśko-Zielińska, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej tErtium, Kraków 2006;

 • Eliza Grzelakowa, Wykorzystanie strategii szczerości w komunikacji Jana Pawła II z wiernymi, [w:] Język religijny dawniej i dziś, t. III,Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2007;

 • Eliza Grzelakowa, Od mistrza do idola, [w:] Spisane słowa, formy i myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych, Poznań 2008;

 • Eliza Grzelak, Ograniczenia w zakresie użycia ironii. O kim, kiedy i gdzie nie ironizujemy, [w:] Tabu w języku i kulturze, Język a kultura t.21, red. Anna Dąbrowska, Wrocław, 2009, s.57-65.

 • Eliza Grzelak,Arkadiusz Piniarski, Kazanie-dialog duszpasterza z wiernym. Konceptualizacja pojęć [w:] Język religijny dawniej i dziś, t.IV, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2009,s.285-295.

Prezentacje multimedialne

Festa Fatuorum- Gniezno 2004 . (współautorstwo)

Głos w dyskusji

Świat słowa Jana Pawła II, refleksje-wspomnienia-opinie, opr. Marta Dargiewicz, Tarnów, 2007.

Teksty opublikowane po habilitacji

Artykuły

 • Językowo-kulturowa wizja ogrodu wykreowana w poradnikach ogrodniczych. Motywacyjna rola nazw wartości, w: Dobra rada nie zawada. Rady, porady, poradniki w języku, literaturze i kulturze, red. W. Żarski, B.Staniów, Koszalin 2010, s.59-69.

 • Między wolnością a zniewoleniem, czyli w jaki sposób rozwój technologiczny determinuje komunikację międzyludzką, w: Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Lublin 2010, s. 261-273.

 • Nazwa jako element językowego obrazu świata, w: Miasto w perspektywie onomastyki i historii, red. I. Sarnowska-Giefing, M.Graff, Poznań 2010, s.461-472.

 • Nauczanie języka polskiego Romów-perspektywa etnolingwistyczna, [w: ] red. Ewa Pajewska, Dyskursy trzeciego tysiąclecia, Szczecin 2011, s.47-67.

 • Wirtualne sacrum-mitotwórcza funkcja religijnego przekazu, [w:] red. E.Skorupska-Raczyńska, G.Cyran, Język doświadczenia religijnego, t.III, Szczecin 2010 (ukazało się w 2011), s. 81-93.

  • Prawda i kłamstwo w komunikacji interpersonalnej [w:] In silva verbum. Prace dedykowane Profesor Ewie Pajewskiej z okazji 30-lecia pracy zawodowej, red. B.Afeltowicz, J.Ignatowicz-Skowrońska, P.Wojdak, Szczecin 2011, s.123-142.

  • Piękno - wartość uniwersalna? [w:] Wartości i wartościowanie w badaniach nad językiem, red.M.Karwatowska, A. Siwiec,PWSZ,Chełm 2012,s.77-85.

  • Ironia, autoironia, sarkazm - trzy odmienne funkcjonalnie zdarzenia komunikacyjne, [w:] Roczniki Humanistyczne, Towarzystwo Naukowe KUL, t.LIX, z.6, Lublin 2011, s.75-87.

  • Bariery komunikacyjne a skuteczność nauczania katechetycznego, Katecheta, 2011, s.50-61.

 • Precyzja wyrażania myśli a synonimia w profesjolektach na przykładzie zróżnicowania funkcjonalnego określeń roślin ozdobnych w języku ogrodników, [w:] Folia Philologica Macedono-Polonica, Tom 8, Skopie 2011, s.483-493.(współautorstwo)

  • Kompetencja komunikacyjna Romów. Strategie grzecznościowe w polsko-romskich relacjach interkulturowych (współautor-Joanna Grzelak-Piaskowska), Poznańskie studia polonistyczne.Seria Językoznawcza,2012, tom 19, s.23-36.

  • Białe kłamstwo – narzędzie komunikacji społecznej, Poznańskie Spotkania Językoznawcze,2012 (wydany w 2013), t.24,s.35-45

  • Intercultural communications. Roma-Polish relationships In school environment – early educations stage (współautor J.Grzelak-Piaskowska, IFP UAM), Studia Europea Gnesnensia,2013, t.7,s.113-140.

  • Kreacja prawdy w reklamie,Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 2013,t.12,s.43-55.

 • Tabu kulturowo-językowe, a uczestnictwo osób niepełnosprawnych w komunikacji seksualnej, [w:] Seksualność-Niepełnosprawność-Rzeczywistość. Współczesne konteksty badawcze w problematyce seksualności człowieka z niepełnosprawnością, red. Remigiusz Janusz Kijak „Garmound” Monografia wydana przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013, s.64-74.

 • Czy istnieje uniwersalny system aksjologiczny? Rozważania filologa, Studia Kaliskie Studia Calisiensia,2013,t.1,s.17-29.

 • Zróżnicowanie wewnętrzne języka etnicznego a uniwersalne koncepcje kodów wspólnotowych. Od lingwistyki do semiotyki. Studia Europea Gnesnensia,t.9, 2014, s.43-57.

 • Вербальные маркеры медийных коммуникативных сообществ, w: Массовые коммуникации: критерии и методы оценки эффективности, Иркутск 2014, с.17-33.

 • Functional diferences in the language of religion, [w:] red. S.Mikołajczak, M.Rybka,The Language of Religion, Past and Present, Poznań 2014, s.41-59.

 • Ogród jako przestrzeń aksjologiczna-perspektywa etnolingwistyczna, [w:]red. Beata Frydryczak, Krajobrazy i ogrody. Ujęcie interdyscyplinarne, Poznan 2014.

 • Prawda w dyskursie naukowym, [w:] red. M.Karwatowska, R.Litwiński, A. Siwiec, Człowiek. Zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej, Lublin 2015, s.269-285.

  • Interpersonal relations in the new cyber-civilisation and their transfer into the real world, w: Массовые коммуникации: интеграция научных парадигм (критерии и методы оценки эффективности коммуникаций), Иркутск 2015, s. 28-42.

 • Styl expose premiera Donalda Tuska na tle zróżnicowania wewnętrznego polskiej debaty politycznej, Język a kultura, t.24, 77-89. współautorstwo

 • Inny w Polsce. Komunikacja interkulturowa w państwie narodowym, Porównania, nr16, 2015.s.147-163.

 • Assimilation, Integration, Multiculturalism: An Ethnolinguistic- Communicological Perspective, w: red. W.Szczerbiński, K.Kornacka-Sareło, Jews in Eastern Europe: Ways of Assimilation, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2016, s.1-22.

 • Дискурс инаковости в молодежной среде (на материале высказываний в социальных сетях, на дискуссионных форумах и интервью) [w:] ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, red. I. Kysztymowa, Irkuck 2016, s. 45-58.

 • Językowo-kulturowa kreacja starości ,Studia Europaea Gnesnensia, t.13, 2016, s.225-249.

 • Wstęp i konsultacja naukowa: Irina Kysztymowa, Kreacja wizerunku osobowego. Podstawy psychosemiotyki imag’u, red. tomu K. Jędraszczyk, Wydawnictwo PTPN, Poznań-Gniezno 2013 .